Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK

cach-ke-khai-thue-tndn-tam-tinh-mau-01b-tndn-tren-htkk

Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK – Hướng dẫn nhập liệu, tính toán chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN trên phần mềm HTKK căn cứ vào Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

cach-ke-khai-thue-tndn-tam-tinh-mau-01b-tndn-tren-htkk
(Hình ảnh: Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị.

htkk40

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, ngành nghề kinh doanh, phụ lục tương tự như tờ 01/GTGT. Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 4/2014 trở đi.

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN:

htkk47

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

Check vào ô <Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa> nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này.

Check vào ô <Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc> nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này.

Chỉ tiêu [22a], [22b], [22c], [23], [30a], [30b], [32c] cho phép tự nhập, kiểu số >= 0, mặc định là 0

Chỉ tiêu [24] cho phép tự nhập, dạng %, hỗ trợ cắt các chữ số 0 bên phải

Chỉ tiêu [25a]: mặc định là 20%, cho phép sửa.

Chỉ tiêu [25b]: mặc định là 22%, cho phép sửa.

Chỉ tiêu [25c]: cho phép tự nhập, dạng %.

Chỉ tiêu [26] cho phép tự nhập, dạng %. Ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”, nếu chọn ô check này thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “ Các chỉ tiêu liên quan đến mức thuế suất ưu đãi [26], [29] sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?” Nếu chọn “Có” thì ứng dụng sẽ đặt lại giá trị hai chỉ tiêu này bằng 0 và cho phép nhập nhiều mức thuế suất tại chỉ tiêu [26], nếu ngược lại thì ứng dụng sẽ quay về màn hình nhập tờ khai ban đầu.

Lưu ý: Do chỉ tiêu này vừa nhập kiểu số vừa nhập kiểu text nên khi nhập tờ khai này cần chỉnh định dạng của máy tính để không bị mất giá trị nhập sau dấu phẩy.

Chỉ tiêu [30]: nhập số, không âm. Kiểm tra điều kiện [30] >= [30a] + [30b], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [30] phải lớn hơn hoặc bằng (chỉ tiêu [30a] + chỉ tiêu [30b])

Chỉ tiêu [32]: Nếu check chọn, ứng dụng bắt buộc kê khai các chỉ tiêu từ [32a] đến [32d], ngược lại thì ứng dụng khóa lại.

Chỉ tiêu [32a]: Cho phép chọn trong danh mục gồm các lý do sau:

  • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
  • Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở
  • Lý do khác

Chỉ tiêu [32b]: Nhập kiểu date

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [21] = [22] +[23]

Chỉ tiêu [22] = [22a] + [22b] + [22c]

Chỉ tiêu [27]= [28] + [29]

Chỉ tiêu [28] = [22a] × [24] × [25a] + [22b] × [24] × [25b] + [22c] × [24] × [25c]

Chỉ tiêu [29] = [23] × [24] × [26]. Trong trường hợp nếu người nộp thuế được hưởng nhiều mức ưu đãi thì chỉ tiêu này không hỗ trợ tính toán mà được nhập.

Chỉ tiêu [31] = [27] – [30]

Chỉ tiêu [32d] = [31] – [32c], cho phép sửa

Các điều kiện kiểm tra/ công thức

Kiểm tra chỉ tiêu [30] <= [27]. Nếu sai có cảnh báo “Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng Thuế TNDN phát sinh trong kỳ [27]”

Nếu tích vào ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”:

  • Đặt lại giá trị của chỉ tiêu [26], [29] là 0
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [26] với nhiều thuế suất ưu đãi, được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [29]

Kiểm tra chỉ tiêu [32b] phải lớn hơn hạn nộp của tờ khai, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Thời hạn được gia hạn phải lớn hơn hạn nộp tờ khai”

Kiểm tra Chỉ tiêu [32c] <= [31], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

Kiểm tra Chỉ tiêu [32d] <= [31], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN không được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

Bạn đang xem: Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK

Nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc

htkk48

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [06]: Lấy từ chỉ tiêu [31] trên tờ khai, không cho sửa

Chỉ tiêu [07]: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [08]: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [09]: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [10]: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục

Chỉ tiêu [11]: Nhập, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%

Chỉ tiêu [12] = [05] × [09]

Chỉ tiêu [13] = chỉ tiêu [06]

Phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương

htkk49

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [01]: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự

Chỉ tiêu [02]: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

Chỉ tiêu [03]: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [04]: ứng dụng hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục trong danh mục Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [05]: cho phép tự nhập

Chỉ tiêu [06]: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: Trên cùng 1 dòng dữ liệu các cột thì bắt buộc nhập cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”, nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Dòng Tổng cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”: Cho phép tự nhập dạng số, không âm

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Việc kê khai tờ khai bổ sung của mẫu 01B/TNDN tương tự như tờ 01A/TNDN, kê khai điều chỉnh bổ sung cho các chỉ tiêu [28], [29], [30]

Bài viết: Cách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn kê khai thuế TNDN mẫu 01A/TNDN trên HTKK

Các từ khóa liên quanCách kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN trên HTKK, kê khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN, Cách kê khai thuế TNDN, TNDN tạm tính mẫu 01B/TNDN.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *