Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN

cach-lap-bctc-giua-nien-do-day-du-theo-tt-49-2014-tt-nhnn

Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN – Hướng dẫn chi tiết cách lập Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN trên giao diện HTKK mới nhất.

cach-lap-bctc-giua-nien-do-day-du-theo-tt-49-2014-tt-nhnn
(Hình ảnh: Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN)

Từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ (TT 49/2014/TT-NHNN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-6

Lưu ý: Hiệu lực mẫu biểu từ năm 2016 trở đi

Nhập niên độ tài chính là Quý

Từ ngày tháng năm … Đến ngày tháng năm, mặc định theo Quý hiện tại -1, cho sửa, không nhập lớn hơn ngày hiện tại.

Kiểm tra ràng buộc năm kê khai phải nằm trong khoảng (Từ ngày – Đến ngày)

Chọn các phụ lục kê khai sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phục lục bạn đã chọn.

Lưu ý: Bạn chỉ được chọn một trong hai phụ lục LCTTTT và LCTTGT.

Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như hướng dẫn sau:

1. Bảng cân đối kế toán (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk-7

Tại ngày tháng năm: Lấy từ thông tin đến ngày tháng năm trên form nhập niên độ tài chính.

Ngày lập: Mặc định hiển thị theo ngày hiện tại của hệ thống, cho phép sửa, kiểm tra phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại của hệ thống

Các chỉ tiêu cần nhập:

– Người lập biểu, Kế toán trưởng: Nhập dạng text.

– Người đại diện theo pháp luật: Lấy thông tin Người ký trên thông tin chung, cho sửa.

– Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, tối đa 50 ký tự.

– Các cột [Số cuối quý], [Số đầu năm]:

+ [Số cuối quý] (là số tại thời điểm ngày cuối quý của năm tài chính): nhập số theo ràng buộc dưới đây

+ [Số đầu năm] (là số tại thời điểm ngày đầu tiên của năm tài chính): cho phép nhập hoặc hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước. Hỗ trợ lấy dữ liệu từ cột [Số cuối năm] trên Bảng cân đối kế toán (năm) của năm trước liền kề (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo năm trước) sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa nếu sửa khác thì cảnh báo vàng.

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập, tối đa 50 ký tự.

Các chỉ tiêu phải nhập phần A:

I, II, III.[1], III.[2], IV.[1], VI.[1], VIII.[1], VIII.[2], IX.[1], IX.[2], IX.[3], IX.[4], X.[1.a], X.[2.a], X.[3.a], XI.[a], XII.[1], XII.[2], XII.[3], XII.[4]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập dương

Chỉ tiêu “Trong đó: Lợi thế thương mại”: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập dương. Kiểm tra: phải nhỏ hơn hoặc bằng Tài sản Có khác XII.[4], nếu không thì cảnh báo đỏ.

V, VII.[1]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

III.[3], IV.[2], VI.[2], VII.[2], VIII.[3], IX.[5], X.[1b], X.[2b], .[3b], XI.[b], XII.[5]: cho phép nhập số âm dương, sau đó hỗ trợ hiển thị thành số trong dấu ngoặc đơn (số âm).

Các chỉ tiêu phải nhập phần B:

I, II.[1], II.[2], III, IV, V, VI, VII.[1], VII.[2], VII.[3], VIII.[1.a], VIII.[1.b], VIII.[1.e], VIII.[1.g], VIII.[2]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập dương

VII [4], VIII.[1.c], VIII.[3], VIII.[4], VIII.[5a], VIII. [5b],VIII.[6] ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

VIII.[1.d]: cho phép nhập số âm dương, sau đó hỗ trợ hiển thị thành số trong dấu ngoặc đơn (số âm).

Các chỉ tiêu phải nhập Ngoài bảng: [1], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3], [4], [5], [6] ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

Phần A:

[III] = III.[1] + III.[2] + III.[3]

[IV] = IV.[1] + IV.[2]

[VI] = VI.[1] + VI.[2]

[VII] = VII.[1] + VII.[2]

[VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3]

[IX] = IX.[1] + IX.[2] + IX.[3]+ IX.[4] + IX.[5]

[X] = X.[1] + X.[2] + X.[3]

X.[1] = X.[1.a] + X.[1.b]

X.[2] = X.[2.a] + X.[2.b]

X.[3] = X.[3.a] + X.[3.b]

[XI] = XI.[a] + XI.[b]

[XII] = XII.[1] + XII.[2] + XII.[3] + XII.[4] + XII.[5]

Tổng tài sản có = A.I + A.II + A.III + A.IV + A.V + A.VI + A.VII + A.VIII + A.IX + A.X + A.XI + A.XII

Phần B:

[II] = II.[1] + II.[2]

[VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + VII.[4]

Tổng nợ phải trả = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII

[VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + VIII.[6]

VIII. [5] = VIII. [5a] + VIII. [5b], cho sửa nhập dạng số âm dƣơng

VIII[1] = VIII.[1.a] + VIII.[1.b] + VIII.[1.c] + VIII.[1.d] + VIII.[1.e] + VIII.[1.g]

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII + B.VIII

Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

Kiểm tra [Tổng tài sản Có] = [Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu], ngược lại thì cảnh báo đỏ

Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu” (cuối kỳ) = 0, ngược lại thì cảnh báo đỏ, không cho kết xuất, in BCTC.

Kiểm tra chỉ tiêu [VIII] phải lớn hơn 0. Nếu [VIII] = 0 thì cảnh báo vàng. Trường hợp DN mới thành lập giữa năm thì có thể = 0.

Bạn đang xem: Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk-8

Các chỉ tiêu cần nhập:

Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, nhập tối đa 50 kí tự.

Các chỉ tiêu : [3], [4], [5], [6], [VII], [VIII], [7] ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0, nhập dương

Các chỉ tiêu: [I], [III], [IV], [V], [X], [XIV], [XV], [8] ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0, nhập âm dương

Các công thức tính toán

[II] = [3] – [4]

[VI] = [5] – [6]

[IX]= [I] + [II] + [III] + [IV] + [V] + [VI] + [VII] – [VIII]

[XI] = [IX] – [X]

[XII] = [7] + [8]

[XIII] = [XI] – [XII]

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN)

3.1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

htkk-9

Các chỉ tiêu phải nhập:

Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, nhập tối đa 50 kí tự.

Chỉ tiêu phải nhập tại mục I: nhập số âm dương, mặc định là 0

Các chỉ tiêu phải nhập tại mục II: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08], [09]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

Các chỉ tiêu phải nhập tại mục III:

+ [01], [02], [03], [04], [05], ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

+ [06]: nhập số dương, mặc định là 0

+ Chỉ tiêu [V]. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ: nhập số dương, mặc định là 0

+ [VI]. Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

Chỉ tiêu [II] Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư = [01] + [02] + …+ [08] + [09]

Chỉ tiêu [III]. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính = [01] + [02] + … + [06]

Chỉ tiêu [IV]. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ = [I] + [II] + [III]

Chỉ tiêu [VII]. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ = [IV] + [V] + [VI]

3.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

htkk10

Các chỉ tiêu cần nhập:

Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh,nhập tối đa 50 kí tự.

Chỉ tiêu phải nhập tại mục I: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

Các chỉ tiêu phải nhập tại mục II: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08], [09]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

Các chỉ tiêu phải nhập tại mục III:

+ [01], [02], [03], [04], [05], [06]: ban đầu nhận giá trị mặc định là số 0 và nhập âm dương

+ [V], [VI]: nhập số âm dương, mặc định là 0

Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

Chỉ tiêu [II] = II.[01] + II.[02] + … + II.[08] + II.[09]

Chỉ tiêu [III] = III.[01] + III.[02] + … + III.[06]

Chỉ tiêu [IV] = [I] + [II] + [III]

Chỉ tiêu [VII] = [IV] + [V] + [VI]

Để xem them nhiều bài viết hữu ích khác, bạn vui lòng truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Cách lập BCTC giữa niên độ đầy đủ theo TT 49/2014/TT-NHNN

Có thể bạn quan tâm: Cách lập BCTC năm theo Thông tư 49 trên HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *