Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lược theo TT 49/2014/TT-NHNN

cach-lap-bctc-giua-nien-do-tom-luoc-theo-tt-49-2014-tt-nhnn

Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lượt theo TT 49/2014/TT-NHNN – Hướng dẫn chi tiết cách lập Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN bằng giao diện hỗ trợ kê khai mới nhất như sau:

cach-lap-bctc-giua-nien-do-tom-luoc-theo-tt-49-2014-tt-nhnn
(Hình ảnh: Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lược theo TT 49/2014/TT-NHNN)

Trên giao diện màn hình HTKK, bạn vào menu chức năng rồi chọn mục “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ tóm lược (TT 49/2014/TT-NHNN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-10

Lưu ý: Hiệu lực mẫu biểu từ năm 2016 trở đi

Nhập niên độ tài chính là Quý

Từ ngày tháng năm … Đến ngày tháng năm, mặc định theo Quý hiện tại -1, cho sửa nhưng không nhập lớn hơn ngày hiện tại.

Phụ lục kê khai: Chọn “KQHĐSXKD”, “LCTT”.

Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau:

1/ Bảng cân đối kế toán (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk-11

Các chỉ tiêu cần nhập:

Ở phần này các bạn nhập tương tự như trong kê khai BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ. Tuy nhiên cần lưu ý một số chỉ tiêu sau đây:

– Cột [Số cuối quý], [Số đầu năm]: [Số cuối quý] (là số tại thời điểm ngày cuối quý của năm tài chính), [Số đầu năm] (là số tại thời điểm ngày đầu tiên của năm tài chính): nhập số theo ràng buộc dưới đây

Các chỉ tiêu phần A: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI: Nhập số âm dương, mặc định là 0

Các chỉ tiêu phần B: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX: Nhập số âm dương, mặc định là 0

Các công thức tính toán:

Chỉ tiêu A:

Tổng tài sản có = A.I + A.II + A.III + A.IV + A.V + A.VI +A. VII + A.VIII + A.IX + A.X + A.XI

Chỉ tiêu B:

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu = B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII + B.VIII + B.IX

Các ĐK kiểm tra:

Kiểm tra [Tổng tài sản Có] = [Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu], ngược lại thì cảnh báo đỏ

Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu” (cuối kỳ) = 0 thì cảnh báo đỏ, không cho kết xuất, in BCTC.

Bạn đang xem: Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lược theo TT 49/2014/TT-NHNN

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk-12

Các chỉ tiêu cần nhập:

Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, tối đa 50 ký tự.

Cột Năm nay (3): nhập kiểu số theo ràng buộc chi tiết từng chỉ tiêu.

Cột Năm trước (4): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (3) của quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý đó), cho phép sửa

Cột Năm nay (5): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (3) trong báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính) + cột (3) trong báo cáo quý này cho phép sửa. (Nếu Quý 1 của năm tài chính 01/01 đến 31/12 thì cột (5) = cột (3).

Cột Năm trước (6): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (5) trong báo cáo quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước), cho phép sửa

Hỗ trợ lấy dữ liệu cùng kỳ của năm trước sang năm nay, của cột (4), cột (6), cho phép tick chọn.

Các chỉ tiêu I, II, III, IV, V, VII, VIII, I X, X, XI, XII: ban đầu mặc định là 0, nhập số âm dương

Chỉ tiêu VI: ban đầu mặc định là 0, nhập số nguyên dương

3/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk-13

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột Năm nay (3): nhập kiểu số theo ràng buộc chỉ tiêu

Cột Năm trước (4): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (3) của quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý đó), cho phép sửa

Chỉ tiêu I, II, III, V, VI: ban đầu mặc định là 0, nhập số âm dương

Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, tối đa 50 ký tự.

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu IV = I + II + III

Chỉ tiêu VII = IV + V + VI

Bài viết: Cách lập BCTC giữa niên độ tóm lược theo TT 49/2014/TT-NHNN

Có thể bạn quan tâm:

01 số quy định về việc công khai BCTC đối với các TCTD

♦ Hình thức công khai

– Đối với BCTC năm: đăng trên website hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD và đăng trên 01 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc;

– Đối với BCTC giữa niên độBCTC bán niên: đăng trên website hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD.

♦ Thời gian công khai

– Thời gian công khai BCTC năm chậm nhất là 90 ngày đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn, và chậm nhất là 120 ngày đối với các TCTD còn lại tính từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

– Thời gian công khai BCTC giữa niên độ đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và chậm nhất là 45 ngày đối với TCTD còn lại kể từ ngày kết thúc quý.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *