Cách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN trên HTKK

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-08b-kk-tncn-tren-htkk

Cách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN trên HTKK – Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN là tờ khai dành cho  nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai. Bài viết sau đây nhằm hướng dẫn người dùng cách kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai này trên hệ thống HTKK theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC.

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-08b-kk-tncn-tren-htkk

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” bạn chọn “Tờ khai 08B/KK-TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra form yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk63

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

Trên form chọn kỳ tính thuế bạn chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 08B/KK-TNCN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai ) với hộp chọn “Tờ khai lần đầu” được đánh dấu “x”

htkk64

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [21], [22], [23], [25], [26], [28], [29], [39], [43]: cho phép tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [32]: tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0, kiểm tra [32] ≤ [31]

Chỉ tiêu [33]: Ứng dụng hỗ trợ tự tăng

Chỉ tiêu [34]: tự nhập, kiểu text

Chỉ tiêu [35]: tự nhập gồm 10 ký tự, kiểm tra theo đúng cấu trúc MST và MST tại chỉ tiêu [05] phải thuộc danh sách MST tại chỉ tiêu [35]

Chỉ tiêu [36]: tự nhập kiểu số theo dạng xx,xx

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [24] = [21] – [22] – [23], có thể âm, cho phép sửa

Chỉ tiêu [27] = [25] – [26], có thể âm, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [30] = [28] – [29], có thể âm, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [31] = [24] + [27] + [30]

Chỉ tiêu [37] = [31] × [36], cho phép sửa

Chỉ tiêu [38] = [32] × [36], cho phép sửa

Chỉ tiêu [40] = [37] – [39], kiểm tra nếu [40] < 0 thì [40] = 0

Chỉ tiêu [41]: Ứng dụng hỗ trợ tính theo biểu thuế lũy tiến, cho phép sửa

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2009 thì [41] = ([40]/6) × biểu thuế × 6

+ Đối với kỳ tính thuế năm 2011 thì:

  • Nếu [40]/12 ≤ 5 000 000 thì [41] = [40]/12 × biểu thuế × 7
  • Nếu [40]/12 > 5 000 000 thì [41] = [40]/12 × biểu thuế × 12

+ Đối với kỳ tính thuế khác năm 2011 thì [41] được tính bằng biểu thuế lũy tiến của ([40]/12) × 12

Chỉ tiêu [42] = [41] × [38] / [37] × 50% cho phép sửa

Chỉ tiêu [43]: tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [44] = tổng các dòng của cột [36], kiểm tra nếu khác 100% thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng tỷ lệ chia TNCT phải bằng 100%”

Chỉ tiêu [45] = tổng các dòng của cột [37]

Chỉ tiêu [46] = tổng các dòng của cột [38]

Chỉ tiêu [47] = tổng các dòng của cột [39]

Chỉ tiêu [48] = tổng các dòng của cột [40]

Chỉ tiêu [49] = tổng các dòng của cột [41]

Chỉ tiêu [50] = tổng các dòng của cột [42]

Chỉ tiêu [51] = tổng các dòng của cột [43]

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chương trình mặc Hội Kế Toán Chuyên Sâu định chọn các phụ lục cần kê khai.

Trên form chọn kỳ tính thuế bạn chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 08B/KK-TNCN với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “x”

htkk65

Bài viết: Cách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN trên HTKK

Các từ khóa liên quanCách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN trên HTKK, tờ khai QT thuế TNCN, cách lập tờ khai QT thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập Website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *