Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN – Hướng dẫn kê khai trên HTKK tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn
(Hình ảnh: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015)”.

htkk85

Ứng dụng sẽ mặc định chọn các phụ lục cần kê khai.

Bạn chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/QTT-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “X”

Đối với trường hợp quyết toán không tròn năm thì đánh dấu x vào ô check Quyết toán không tròn năm và bắt buộc nhập Lý do quyết toán không tròn năm

htkk86

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [21]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, tối đa 13 ký tự.

Chỉ tiêu [22]: Bằng tổng số dòng trên bảng kê 05-1/QTT-TNCN, cho sửa, kiểm tra [22] <= [21] , nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [22] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21]”

Chỉ tiêu [23] =[24]+[25]

Chỉ tiêu [24]:bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [20] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN > 0 cộng với tổng số dòng tại chỉ tiêu [15] trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 mà có chỉ tiêu [10] bỏ trống, cho sửa, tối đa 13 ký tự.

Chỉ tiêu [25] bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [15] trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 mà có chỉ tiêu [10] đánh dấu “x”, không cho sửa

Chỉ tiêu [26] bằng tổng số dòng tại chỉ tiêu [13] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN > 0 cộng với tổng số dòng tại chỉ tiêu [14] trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, cho sửa, tối đa 13 ký tự.

Chỉ tiêu [27] bằng tổng cột [14] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, không cho sửa

Chỉ tiêu [28] = [29] + [30]

Kiểm tra nếu chỉ tiêu [28] và [40] = 0 thì không cho in/kết xuất tờ khai đồng thời đưa ra cảnh báo: “Tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân”

Chỉ tiêu [29] = chỉ tiêu [25] (tổng cột 11) Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN + tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [11] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống – tổng các giá trị các dòng tại chỉ tiêu [12] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống, cho phép sửa trong mọi trường hợp.

Chỉ tiêu [30] bằng tổng giá trị các dòng ở cột chỉ tiêu [11] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với dòng chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN có đánh dấu “x” – tổng các giá trị các dòng tại chỉ tiêu [12] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN có đánh dấu “x” , cho phép sửa nếu (Đến tháng – từ tháng +1) < 12 tháng, nếu (Đến tháng – từ tháng +1) = 12 tháng thì không cho phép sửa

Chỉ tiêu [31] = [32] + [33]

Chỉ tiêu [32] = tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [11] Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ứng với chỉ tiêu [20] Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN > 0 + tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [11] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống và chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 – tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [12] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống và chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, cho phép sửa trong mọi trường hợp.

Chỉ tiêu [33] = tổng giá trị các dòng tại chi tiêu [11] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN có đánh dấu “x” và chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 – tổng giá trị các dòng tại chi tiêu [12] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN có đánh dấu “x” và chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0, cho phép sửa nếu (Đến tháng – từ tháng +1) < 12 tháng, nếu (Đến tháng – từ tháng +1) = 12 tháng thì không cho phép sửa

Chỉ tiêu [34] = [35] + [36]

Chỉ tiêu [35] bằng chỉ tiêu [34] Mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN > 0 + tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống – tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [16] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN bỏ trống, cho phép sửa trong mọi trường hợp.

Chỉ tiêu [36] = tổng giá trị các dòng tại Chỉ tiêu [15] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN đánh dấu “x” – tổng giá trị các dòng tại Chỉ tiêu [16] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ứng với chỉ tiêu [10] Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN đánh dấu “x, cho phép sửa nếu (Đến tháng – từ tháng +1) < 12 tháng, nếu (Đến tháng – từ tháng +1) = 12 tháng thì không cho phép sửa

Chỉ tiêu [37] = [38] + [39]

Chỉ tiêu [38] bằng chỉ tiêu [35] (tổng cột [21]) trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN cộng với tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [17] trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN mà có chỉ tiêu [10] bỏ trống, cho phép sửa

Chỉ tiêu [39] bằng tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [17] trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN > 0 mà có chỉ tiêu [10] đánh dấu “x”, không cho sửa

Chỉ tiêu [40] bằng chỉ tiêu [19] (tổng cột [12]) trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN, cho phép sửa

Chỉ tiêu [41] = [40] * 10%, cho phép sửa

Chỉ tiêu [42] bằng tổng số dòng trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN mà có chỉ tiêu [10] đáng dấu “x”.

Chỉ tiêu [43] bằng tổng giá trị các dòng tại Chỉ tiêu [20] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN mà có chỉ tiêu [10] đánh dấu “x”, không cho sửa.

Chỉ tiêu [44] bằng chỉ tiêu [36] (tổng giá trị các dòng tại chỉ tiêu [22]) trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN

Chỉ tiêu [45] = [44] – [43] nếu [45] = ([44] – [43]) > 0

Chỉ tiêu [46]= [43] – [44] nếu [46]= ([43] – [44]) > 0

Bạn đang xem: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Các bảng phụ lục theo kèm:

Bảng kê 05-1/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

htkk87

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [06] tự động tăng giảm

Chỉ tiêu [07] (Họ và tên): Nhập kiểu text, bắt buộc, tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế) :

– Bắt buộc nhập khi có đánh dấu quyết toán thay

– Nhập đúng cấu trúc của mã số thuế 10 ký tự

– Không được nhập trùng MST cá nhân đã được nhập trong kỳ tính thuế có cùng MST cơ quan chi trả của cùng bảng kê.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thì không được nhập trùng MST cá nhân đã được nhập trong kỳ tính thuế giữa hai PL 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Mã số thuế này đã có trên bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN”

Chỉ tiêu [09] (Số CMND/Hộ chiếu) :

– Nhập tối đa 60 ký tự

– Bắt buộc nếu không nhập thông tin MST

– Không được nhập dấu cách trong chuỗi ký tự nhập

– Ứng dụng cảnh báo vàng nếu nhập trùng số CMT/Hộ chiếu giữa 2 PL 05-1/Bk-TNCN và 05-2/BK-TNCN

Chỉ tiêu [10] cho phép đánh dấu x nếu có ủy quyền quyết toán thay, để trống nếu không có.

Chỉ tiêu [11] (Tổng số thu nhập chịu thuế): Nhập kiểu số, không âm, nhập tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [12] (TNCT làm căn cứ tính giảm thuế làm việc trong KKT): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, nhập tối đa 15 chữ số.

Kiểm tra [12] + [13] phải Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ TNCT được giảm thuế không được lớn hơn Tổng số TNCT”

Chỉ tiêu [13] (TNCT được giảm thuế theo Hiệp định): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, nhập tối đa 15 chữ số

Kiểm tra [12] + [13] phải Nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “TNCT được giảm thuế không được lớn hơn Tổng số TNCT”

Chỉ tiêu [14] (Số lượng NPT tính giảm trừ): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 2 chữ số

Chỉ tiêu [15] (Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, nhập tối đa 15 chữ số

Kiểm tra nếu [14] > 0 thì [15] cũng phải >0. Nếu khác thì cảnh báo đỏ

Kiểm tra [15] phải nhập số chẵn đến hàng trăm nghìn đồng. Nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Chỉ tiêu [16] (Từ thiện, nhân đạo, khuyến học): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [17] (Bảo hiểm được trừ): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [18] (Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số

Kiểm tra <= (Đến tháng – từ tháng + 1) *1 000 000, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ không được quá 1.000.000 đồng / 1 tháng”

Chỉ tiêu [19] = [11] – [13] – [15] – [16] – [17] – [18] nếu <0 thì [19] = 0

Chỉ tiêu [20] (Số thuế TNCN đã khấu trừ): Nhập kiểu số, lớn hơn hoặc bằng 0, tối đa 15 chữ số

Kiểm tra [20] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Số thuế TNCN đã khấu trừ không được lớn hơn Tổng số thu nhập chịu thuế”

Chỉ tiêu [21] (Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT): [21] = ([19]/12 * biểu thuế * 12 * {[12]/([11] – [13])} x 50%), cho phép sửa và kiểm tra giá trị sửa <= [12]

Bổ sung chỉ tiêu “Cá nhân nước ngoài ủy quyền quyết toán dưới 12 tháng/năm”: Mặc định không check chọn, cho phép sửa. Nếu check chọn thì ứng dụng cho phép sửa các chỉ tiêu [22], [23], [24]; ngược lại thì không sửa.

Chỉ tiêu [22]: Ứng dụng chỉ tính ra chỉ tiêu [22] = ([19] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [21] khi bạn lựa chọn “Cá nhân ủy quyền quyết toán thay”, nếu kết quả âm thì set = 0,không cho phép sửa

Chỉ tiêu [23] = [20] –[22] nếu [22] – [20] <0

Chỉ tiêu [24] = [22] – [20] nếu [22] – [20] >0

Bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu thuế toàn phần

htkk88

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [06] tự tăng khi thêm dòng

Chỉ tiêu [07] (Họ và tên): Bắt buộc nhập, tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế): 

– Nhập tối đa 10 ký tự

– Kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế

– Không được nhập trùng MST cá nhân đã được nhập trong kỳ tính thuế có cùng MST cơ quan chi trả của cùng bảng kê

Nếu cá nhân ủy quyền quyết toán thì không được nhập trùng MST cá nhân đã được nhập trong kỳ tính thuế giữa hai PL 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Mã số thuế này đã có trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN”

Chỉ tiêu [09] (Số CMND/Hộ chiếu(nếu chưa có MST)): Nhập tối đa 60 ký tự, bắt buộc nhập một trong hai chỉ tiêu MST hoặc CMND, không được nhập dấu cách trong chuỗi ký tự nhập.

Chỉ tiêu [10]: Dạng checkbox, cho phép đánh dấu x

Chỉ tiêu [11] (Tổng số): Phải lớn hơn hoặc bằng 0, nhập tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [12] (TNCT từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động)

– Phải lớn hơn hoặc bằng 0

– Nhập tối đa 15 chữ số

– Kiểm tra [12] + [13] + [14] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng các chỉ tiêu [12] + [13] + [14] không được lớn hơn chỉ tiêu [11]”

Chỉ tiêu [13] (TNCT được giảm thuế làm việc tại KKT) :

– Phải lớn hơn hoặc bằng 0

– Nhập tối đa 15 chữ số

– Kiểm tra [12] + [13] + [14] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng các chỉ tiêu [12] + [13] + [14] không được lớn hơn chỉ tiêu [11]”

Chỉ tiêu [14] (TNCT được giảm thuế theo hiệp định)

– Phải lớn hơn hoặc bằng 0

– Nhập tối đa 15 chữ số

– Kiểm tra [12] + [13] + [14] nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng các chỉ tiêu [12] + [13] + [14] không được lớn hơn chỉ tiêu [11]”

Chỉ tiêu [15] (Số thuế TNCN đã khấu trừ): Hỗ trợ công thức tính:

– Nếu ct [10] không tích chọn thì [15] = ([11] – [14])*10% – [17]

– Nếu ct [10] tích chọn thì [15] = ([11] – [14])* 20% – [17]

[15] phải nhỏ hơn chỉ tiêu [11] (Thu nhập chịu thuế), nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ

Chỉ tiêu [16] (Số thuế từ phí mua BH nhân thọ, BH không bắt buộc khác của DN BH không thành lập tại Việt Nam cho người lao động). Hỗ trợ tính [16] = [12] * 10%, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa [16]<=[15], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [16] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [15]”

Chỉ tiêu [17]: Hỗ trợ tính, cho sửa:

– Nếu có chọn [10] thì [17] = [13]* 20%*50%

– Nếu không chọn [10] thì [17] = [13]* 10%*50%

– Kiểm tra giá trị sửa [17] <= [13], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [17] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [13]”

Các chỉ tiêu tổng cộng được tính bằng tổng các dòng trong cột tương ứng.

Bảng kê 05-3/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

htkk89

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [07] – Họ và tên người nộp thuế: tự nhập kiểu text

Chỉ tiêu [08] – MST của người nộp thuế: Bắt buộc nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế và phải thuộc bảng kê 05-1/QTT-TNCN hoặc 05-2/QTT-TNCN

Chỉ tiêu [09] – Họ và tên người phụ thuộc: tự nhập kiểu text

Chỉ tiêu [10] – Ngày sinh người phụ thuộc: nhập kiểu dd/mm/yyyy. Kiểm tra ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại và phải nhỏ hơn hoặc bằng từ tháng giảm trừ
Chỉ tiêu [11] – Mã số thuế của người phụ thuộc: Nhập tối đa 10 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc mã số thuế và không được trùng với MST của cơ quan chi trả

Chỉ tiêu [12] – Quốc tịch người phụ thuộc: Chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trắng

Chỉ tiêu [13] – CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT: Nhập tối đa 50 ký tự, kiểm tra không được nhập dấu cách trong chuỗi ký tự nhập.

Chỉ tiêu [14] – Quan hệ với người nộp thuế: Cho phép chọn trong danh mục (Con, Vợ/chồng, Cha/mẹ, Khác)

Chỉ tiêu [15], [16]- Số, Quyển số: Bắt buộc nhập tối đa 50 ký tự

Chỉ tiêu [17] – Quốc gia: Chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác, mặc định là trống

Chỉ tiêu [18] – Tỉnh/Thành phố:

Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì ứng dụng bắt buộc chọn trong danh mục Tỉnh/Thành phố, hỗ trợ tìm theo thông tin đã nhập, không cho phép chọn “Khác”

Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”) và không cho phép sửa

Chỉ tiêu [19] – Quận/Huyện:

Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì ứng dụng bắt buộc chọn trong danh mục Quận/Huyện, hỗ trợ tìm theo thông tin Tỉnh/Thành phố đã nhập, không cho phép chọn “Khác”

Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”) và không cho phép sửa

Chỉ tiêu [20] – Phường/Xã:

Nếu chỉ tiêu [17] là “Việt Nam” thì ứng dụng bắt buộc chọn trong danh mục Phường/Xã, hỗ trợ tìm theo thông tin Quận/Huyện đã nhập

Nếu chỉ tiêu [17] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác” (có mã hóa cho “Khác”) và không cho phép sửa

Chỉ tiêu [21] Từ tháng: thời gian tính giảm trừ (tháng/năm): Bắt buộc nhập kiểu mm/yyyy. Kiểm tra [21]<= [22]

Chỉ tiêu [22] Đến tháng: thời gian tính giảm trừ (tháng/năm): Bắt buộc nhập, kiểu mm/yyyy; kiểm tra chỉ tiêu [22] >= chỉ tiêu [21]; kiểm tra chỉ tiêu [22] < (Đến tháng) của kỳ quyết toán.

Các điều kiện kiểm tra:

Nếu [17] là Việt Nam thì [18], [19], [20] không được phép chọn giá trị “Khác”, nếu [17] là Khác thì [18], [19], [20] mặc định là Khác và không cho sửa

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Xem thêm: cách lập tờ khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN áp dụng theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

»»»»»» Hướng dẫn khai thuế TNCN trên HTKK theo mẫu 05/KK-TNCN «««««

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *