HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK)

htkk-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-02-tain-dk

HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK) – Theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, cách lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu 02/TAIN- DK thực hiện như sau:

htkk-quyet-toan-thue-tai-nguyen-doi-voi-dau-khi-02-tain-dk
(Hình ảnh: HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK))

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TAIN đối với dầu khí – 02/TAIN-DK”. Khi đó màn hình kê khai sẽ hiện lên yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk-73

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu 02/TAIN- DK.

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-74

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: hệ thống hỗ trợ tự hiển thị

[15]: Nhập dạng text

[16]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý: Cho phép chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[25]: Nhập dạng số, tối đa 3 chữ số

[26]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy chỉ tiêu [29] của kỳ trước chuyển sang, cho phép sửa nhưng nếu sửa theo dạng xx,xxxx khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Chỉ tiêu [26] khác chỉ tiêu [29] của kỳ trước chuyển sang”

[27], [28a], [28b], [32]: Nhập dạng xx,xxxx

[41]: Nhập dạng xx,xx

[31]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy tổng cột (8) của PL 02-1/PL-DK chuyển sang, cho phép sửa

[33]: ứng dụng hỗ trợ tự động lấy từ chỉ tiêu [36] của kỳ trước chuyển sang, cho phép sửa theo dạng xx,xx nhưng nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng.

Các chỉ tiêu tính toán:

[32] = [30] × [31]

[28] = [28a] + [28b], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

[29]=[26]+[27]-[28], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì thiết lập =0

[30]=[27]/[25], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

[34]=[27]x[32], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[35]=[28] × [32], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[36]=[33]+[34]-[35], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì thiết lập =0

[37]=[31]/[28], làm tròn 4 chữ số sau dấu phẩy

[38]=[39]+[40], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[39]=[33]x[37], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

[40]=([28]-[26])x[32]x[37], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì thiết lập = 0

[42]=[38]-[41], làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy, kết quả có thể âm

Phụ lục 02-1/PL-DK: Sản lượng và doanh thu xuất bán dầu khí

htkk-74

Các chỉ tiêu cần nhập:

Cột (1): Ứng dụng hỗ trợ tự tăng

Cột (2): Nếu là “Dầu thô” là thùng. Nếu là “Khí thiên nhiên” và “Condensate” là m3

Cột (3), (5): nhập dạng dd/mm/yyyy

Cột (4), (6): tự nhập theo dạng xx,xxxx

Cột (7): tự nhập theo đúng dạng xx,xxxx

Cột (9): tự nhập, dạng text

Bạn đang xem: HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK)

Các chỉ tiêu tính toán:

Cột (8) = (6) * (7), làm tròn 2 chữ số sau dấu phẩy

Ứng dụng hỗ trợ tự động tự tính tổng các dòng của cột (8)

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-76

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [38] của tờ khai 02/TAIN-DK

Cột (1) – STT: Tự tăng khi thêm dòng

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: nhập,tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì thiết lập = 0

Cột (6) – Ghi chú: nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng cảnh báo đỏ.

2.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-77

htkk-78

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [38], [39], [40] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Các từ khóa liên quanQuyết toán thuế tài nguyên, quyết toán thuế tài nguyên dầu khí, quyết toán tài nguyên mẫu 02/TAIN-DK.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: HTKK- Quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (02/TAIN-DK)

Có thể bạn quan tâm: Cách khai thuế tài nguyên trên HTKK (mẫu 03/TĐ-TAIN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *