Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK

huong-dan-ke-khai-QT-thue-TNCN-mau-09-KK-TNCN-tren-HTKK

Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK – Hướng dẫn chi tiết kê khai các chỉ tiêu trên HTKK trên tờ khai Mẫu 09/KK-TNCN  – tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

huong-dan-ke-khai-QT-thue-TNCN-mau-09-KK-TNCN-tren-HTKK
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 09/KK-TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk63

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai.

Trên form chọn kỳ tính thuế bạn chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Chính thức” đánh dấu “X” như hình bên dưới:

htkk66

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [30], [31], [32], [41], [45], [46]: tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Chỉ tiêu [32] ≤ (Đến tháng – Từ tháng) × 1 000 000. Nếu khác, ứng dụng cảnh báo đỏ ” Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện không được lớn hơn 1.000.000/ 1 tháng”

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [22] = [23] + [26], không cho phép sửa

Chỉ tiêu [23] = chỉ tiêu [07] trên PL 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [16] trên 09-2/PL-TNCN + chỉ tiêu [08] trên PL 09-4/BK-TNCN

Chỉ tiêu [24]= chỉ tiêu [08] trên 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [17] trên 09-2/PL-TNCN + chỉ tiêu [09] trên PL 09-4/BK-TNCN

Chỉ tiêu [25] = chỉ tiêu [09] trên 09-1/PL-TNCN

Chỉ tiêu [26] = chỉ tiêu [10] trên 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [19] trên 09-2/PL-TNCN + chỉ tiêu [14] trên PL 09-4/BK-TNCN

Chỉ tiêu [27]= [28] + [29] + [30] + [31] + [32], không cho phép sửa

Chỉ tiêu [28]: Hỗ trợ tính, cho sửa giá trị bằng số ứng dụng tự tính hoặc bằng 0:

+ Nếu đến tháng < T7/2013 thì [28] = (Đến tháng – Từ tháng +1) × 4.000.000

+ Nếu từ tháng < T7/2013 và đến tháng ≥ T7/2013 thì = (T6/2013 – Từ tháng +1) × 4.000.000 + (Đến tháng – 7/2013 + 1) × 9.000.000

+ Nếu T7/2013 ≤ từ tháng thì = (Đến tháng – Từ tháng + 1) × 9.000.000

Chỉ tiêu [29]: Hỗ trợ tính, không cho sửa:

+ Nếu đến tháng < T7/2013 thì [29] = (Đến tháng – Từ tháng +1) × 1.600.000

+ Nếu từ tháng < T7/2013 và đến tháng ≥ T7/2013 thì [29] = (T6/2013 – Từ tháng + 1) × 1.600.000 + (Đến tháng – 7/2013 + 1) × 3.600.000

+ Nếu T7/2013 ≤ từ tháng thì [29] = (Đến tháng -Từ tháng + 1) × 3.600.000

Chỉ tiêu [33]:

+ Nếu [22] – [25] – [27] > 0 thì [33]= [22] – [25] – [27], không cho phép sửa

+ Nếu [22] – [25] – [27]< 0 thì [33] = 0, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [34]: Hỗ trợ tính, cho phép sửa

– Đối với kỳ tính thuế khác năm 2011 thì [34] được tính bằng biểu thuế lũy tiến của chỉ tiêu [31] × số tháng

– Đối với kỳ tính thuế năm 2009 thì [34] = [33]/6 × biểu thuế × 6

– Đối với kỳ tính thuế năm 2011 thì:

+ Nếu [33]/STKK ≤ 5 000 000 thì [34] = [33]/STKK × biểu thuế × (STKK – STMG)

+ Nếu [33]/STKK > 5 000 000 thì [34] = [33]/STKK × biểu thuế × STKK. Trong đó:

 • STKK là Số tháng kê khai = Đến tháng – từ tháng + 1
 • STMG: là số miễn giảm (nằm trong khoảng từ tháng 8/2011 đến 12/2011)
 • STMG = 0 (nếu Đến tháng < 08/2011 hoặc Từ tháng > 12/2011)
 • STMG = Đến tháng – Từ tháng + 1 (nếu Đến tháng ≤ 12/2011 và Từ tháng ≥ 08/2011)
 • STMG = Đến tháng – 08/2011 + 1 (nếu Từ tháng < 08/2011 và 08/2011 ≤ Đến tháng ≤ 12/2011)
 • STMG = 12/2011 – Từ tháng + 1 ( nếu 08/2011 ≤ Từ tháng ≤ 12/2011 và Đến tháng > 12/2011)
 • STMG = 5 ( nếu Từ tháng < 08/2011 và Đến tháng > 12/2011)

– Đối với kỳ tính thuế năm 2012 thì:

+ Nếu [33]/STKK ≤ 5 000 000 thì [34] = [33]/STKK × biểu thuế × (STKK – STMG)

+ Nếu [33]/STKK > 5 000 000 thì [34] = [33]/STKK × biểu thuế × STKK. Trong đó:

 • STKK là Số tháng kê khai = Đến tháng – từ tháng + 1
 • STMG: là số miễn giảm (nằm trong khoảng từ tháng 8/2011 đến 12/2011)
 • STMG = 0 (nếu Đến tháng < 07/2012 hoặc Từ tháng > 12/2012)
 • STMG = Đến tháng – Từ tháng + 1 (nếu Đến tháng ≤ 12/2012 và Từ tháng ≥ 07/2012)
 • STMG = Đến tháng – 07/2012 + 1 (nếu Từ tháng < 07/2012 và 07/2012 ≤ Đến tháng ≤ 12/2012)
 • STMG = 12/2012 – Từ tháng + 1 ( nếu 07/2012 ≤ Từ tháng ≤ 12/2012 và Đến tháng > 12/2012)
 • STMG = 6 ( nếu Từ tháng < 07/2012 và Đến tháng > 12/2012)
 • Kiểm tra [33] <= 0 thì [34] = 0

Chỉ tiêu [35] = [36] + [37] + [38], không cho phép sửa

Chỉ tiêu [36] = chỉ tiêu [11] trên 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [10] trên PL 09-4/BK-TNCN

Chỉ tiêu [37]= chỉ tiêu [14] trên 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [18] trên 09-2/PL-TNCN

Chỉ tiêu [38] = giá trị nhỏ giữa (chỉ tiêu [15] trên 09-1/PL-TNCN + chỉ tiêu [20] trên 09-2/PL-TNCN + chỉ tiêu [15] trên PL 09-4/BK-TNCN) và ([34] × {[26]/ ([22]-[25]} × 100%, không sửa. Kiểm tra [38] ≤ [34] nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [38] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [34]”

Chỉ tiêu [39] = [40] + [41], không cho phép sửa

Chỉ tiêu [40] = [34] × [24] / ([22] – [25]) × 50%, nếu kết quả âm thì [40] = 0

Chỉ tiêu [42] = [34] – [35] – [39] nếu [34] – [35] – [39] >=0, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [43] = trị tuyệt đối của ([34] – [35] – [39]) nếu [34] – [35] – [39] <0, không cho phép sửa

Chỉ tiêu [44] = [45] + [46], kiểm tra [44] <= [43]

Chỉ tiêu [47] = [43] – [44], không cho phép sửa

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chương trình mặc định chọn các phụ lục cần kê khai. Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” và lần thay đổi thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh (09/KK-TNCN) với hộp chọn “Bổ sung” đánh dấu “X”:

htkk67

Bài viết: Hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK

Các phụ lục kèm theo:

Phụ lục 09-1/TNCN: Phụ lục thu nhập từ tiền lương, tiền công

htkk68

Các chỉ tiêu cần nhập:

Nhập các chỉ tiêu [07], [08], [09], [10], [12], [13] dạng số, không âm, mặc định là 0.

Kiểm tra [08] + [09] ≤ [07], nếu khác thì cảnh báo đỏ

Nhập chỉ tiêu [14] < [07], nếu khác thì cảnh báo vàng

Nhập chỉ tiêu [15] < [10], nếu khác thì cảnh báo vàng

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [06] =[07] + [10], không cho phép sửa

Chỉ tiêu [11] = [12] + [13], kiểm tra [11] < [07]

Phụ lục 09-2/TNCN: Phụ lục thu nhập từ kinh doanh

htkk69

Các chỉ tiêu cần nhập:

Các chỉ tiêu [06], [07], [08], [10], [11], [13], [14], [18], [19], [20] nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0.

Chỉ tiêu [17]: Nhập kiểu số, kiểm tra [17] ≤ [16], nếu [16] < 0 thì [17] = 0

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [09] = [06] – [07] –[08], không cho sửa ( kết quả có thể âm)

Chỉ tiêu [12] = [10] – [11], không cho sửa ( kết quả có thể âm)

Chỉ tiêu [15] = [13] – [14], có thể sửa, có thể nhập giá trị âm

Chỉ tiêu [16] = [09] + [12] + [15], không cho sửa ( kết quả có thể âm)

Phụ lục 09-3/TNCN: Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

htkk70

Chỉ tiêu [04]: Nhập kiểu text

Chỉ tiêu [05]: Nhập kiểu số, tối đa 10 chữ số. Kiểm tra đúng cấu trúc MST quy định

Chỉ tiêu [06]: Nhập kiểu text. Kiểm tra không cho nhập dấu cách

Chỉ tiêu [10]: Họ và tên: Bắt buộc nhập kiểu text

Chỉ tiêu [11]: Bắt buộc nhập theo định dạng DD/MM/YYYY, không được lớn hơn ngày hiện tại và phải trước Từ tháng giảm trừ

Chỉ tiêu [12]: Nhập đúng cấu trúc MST, kiểm tra không được trùng nhau

Chỉ tiêu [13]: Cho phép chọn hộp chọn gồm “Việt Nam” hoặc “Khác”, mặc định là “Việt Nam”

Chỉ tiêu [14]: Bắt buộc nhập CMT. Kiểm tra CMT không được trùng nhau. Nếu NPT > 15 tuổi ( Tính tuổi NPT theo nguyên tắc năm hiện tại – năm sinh) thì bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] , nếu không ứng dụng đưa ra thông báo “ NPT trên 15 tuổi bắt buộc phải nhập CMT/ Hộ chiếu”

Chỉ tiêu [15]: Cho phép chọn trong hộp chọn gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

Chỉ tiêu [16]: Từ tháng: thời gian đƣợc tính giảm trừ trong năm (tháng/năm): Bắt buộc nhập kiểm tra phải nằm trong kỳ tính thuế

Chỉ tiêu [17]: Đến tháng: thời gian được tính giảm trừ trong giam (tháng/năm):

– Kiểm tra chỉ tiêu [17] ≥ chỉ tiêu [16]

– Kiểm tra chỉ tiêu [17] < (Đến tháng) của kỳ quyết toán

Chỉ tiêu [19]: Bắt buộc nhập dạng text

Chỉ tiêu [20]: Bắt buộc nhập theo định dạng DD/MM/YYYY. Kiểm tra không được lớn hơn ngày hiện tại và phải trước Từ tháng giảm trừ

Chỉ tiêu [21], [22]: Nhập tối đa 50 ký tự

Chỉ tiêu [23]: Mặc định là “Việt Nam”. Cho phép sửa chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác

Chỉ tiêu [24]: Tỉnh/thành phố

– Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì ứng dụng hỗ trợ chọn Tỉnh/thành phố trực thuộc của Việt Nam, bắt buộc nhập, không cho phép chọn giá trị “Khác”

– Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác”, không cho sửa

Chỉ tiêu [25]: Quận/Huyện

– Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì ứng dụng hỗ trợ chọn Quận/Huyện thuộc Tỉnh/Thành phố đã nhập, bắt buộc nhập, không cho chọn giá trị “Khác”

– Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác”, không cho sửa

Chỉ tiêu [26]: Phường/Xã

– Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì ứng dụng hỗ trợ NSD chọn Phường/xã thuộc Quận/Huyện đã nhập, bắt buộc nhập, không cho chọn giá trị “Khác”

– Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì ứng dụng mặc định là “Khác”, không cho sửa

Chỉ tiêu [27]: Mặc định là “Việt Nam”. Cho phép sửa chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác

Chỉ tiêu [28]: Cho phép chọn trong hộp chọn gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

Chỉ tiêu [29] Từ tháng: thời gian được tính giảm trừ trong năm (tháng/năm): Bắt buộc nhập kiểm tra phải nằm trong kỳ tính thuế

Chỉ tiêu [30] Đến tháng: thời gian được tính giảm trừ trong giam (tháng/năm):

Kiểm tra chỉ tiêu [30] ≥ chỉ tiêu [29]

Kiểm tra chỉ tiêu [30] < (Đến tháng) của kỳ quyết toán

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN trên HTKK, kê khai QT thuế TNCN, hướng dẫn kê khai QT thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *