Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

huong-dan-ke-khai-tren-htkk-thue-tndn-tam-tinh-mau-01a-tndn

Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN – Hướng dẫn nhập liệu chi tiết tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN trên phần mềm HTKK theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

huong-dan-ke-khai-tren-htkk-thue-tndn-tam-tinh-mau-01a-tndn
(Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị. Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào tương tự như tờ 01/GTGT.
htkk40 Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 4/2014 trở đi.

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Màn hình kê khai sẽ hiển thị như sau:

htkk41

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

Check vào ô “Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa” hoặc vào ô “Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc”, nếu doanh nghiệp của bạn thuộc đối tượng nào thì check vào ô đó.

Chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [32], [33], [33a], [35a], [35b], [37c]: người nộp thuế tự nhập dạng số, không âm

Chỉ tiêu [32a] cho phép người nộp thuế tự nhập, dạng %. Thêm ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”, nếu chọn ô check này thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “Các chỉ tiêu liên quan đến mức thuế suất ưu đãi [32a], [34] sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?” Nếu chọn “Có” thì ứng dụng sẽ đặt lại giá trị hai chỉ tiêu này bằng 0 và cho phép nhập nhiều mức thuế suất tại chỉ tiêu [32a], nếu ngược lại thì ứng dụng sẽ quay về màn hình nhập tờ khai ban đầu.

Chỉ tiêu [35]: tự nhập, kiểm tra điều kiện [35] > = [35a] + [35b]

Chỉ tiêu [37]: Chọn ô check.

Chỉ tiêu [37a]: chọn trong danh mục gồm các lý do sau:

  • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
  • Doanh nghiệp đầu tư- kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở
  • Lý do khác

Chỉ tiêu [37b]: Nhập kiểu date

Chi tiết các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [23] = [21] – [22]

Chỉ tiêu [26]= [23] + [24] – [25]

Chỉ tiêu [29] = [26] – [27] – [28], nếu âm thì [29] = 0

Chỉ tiêu [34] = ([30] × 20%) + ([31] × 22%) + ([32] × [32a] + [33] × [33a])

Chỉ tiêu [36] = [34] – [35], nếu âm thì [36] = 0

Chỉ tiêu [37d] = [36] – [37c], cho phép sửa

Chi tiết các điều kiện kiểm tra/ công thức

Nếu [26] – [27] < 0 thì không cho nhập chỉ tiêu [28]

Nếu [26] <0 thì không cho nhập các chỉ tiêu từ [28] đến [36]

Nếu chỉ tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32],[34], [35], [35a], [35b], [36] tự động thiết lập = 0 và không cho phép sửa.

Kiểm tra điều kiện: [29] = [30] + [31] + [32] + [33], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [29] phải bằng (chỉ tiêu [30] + chỉ tiêu [31] + chỉ tiêu [33])”

Nếu [29] > 0 thì kiểm tra [35] < [34]. Nếu sai có cảnh báo “Số thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35] phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế TNDN phát sinh trong kỳ”.

Nếu tích vào ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”:

  • Đặt lại giá trị của chỉ tiêu [32a], [34] là 0
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [32a] với nhiều thuế suất ưu đãi, được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [34]

Kiểm tra chỉ tiêu [37b] phải lớn hơn hạn nộp của tờ khai, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Thời hạn được gia hạn phải lớn hơn hạn nộp tờ khai”

Kiểm tra Chỉ tiêu [37c] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

Kiểm tra Chỉ tiêu [37d] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN không được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ”

Nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc

htkk42
Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [06]: Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai: Lấy từ chỉ tiêu [36] trên tờ khai, không cho sửa

Chỉ tiêu [07]: STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [08] – Tên doanh nghiệp: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [09] – Mã số thuế: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [10] – Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục

Chỉ tiêu [11] – Tỷ lệ phân bổ: Nhập, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%

Chỉ tiêu [12]- Số thuế phân bổ = [05] × [09]

Chỉ tiêu [13]: Tổng số thuế phân bổ, kiểm tra = chỉ tiêu [06].

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

Phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương

htkk43

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [01]: STT: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự

Chỉ tiêu [02]: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự

Chỉ tiêu [03]: Mã số thuế: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [04]: Ứng dụng hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục trong danh mục Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [05]: Cho phép tự nhập

Chỉ tiêu [06]: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: Trên cùng 1 dòng dữ liệu các cột thì bắt buộc nhập cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”, nếu khác thì cảnh báo đỏ.

Dòng Tổng cột chỉ tiêu [06]: Cho phép tự nhập dạng số, không âm

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Ứng dụng cho phép chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung:

htkk44

Nhấn nút “Đồng ý” màn hình kê khai sẽ hiển thị như sau:

htkk45

Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). Người nộp thuế sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, người nộp thuế không kê khai trên KHBS.

htkk46

Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [34] , [35], cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Xem thêm: Cách nhập dữ liệu tờ khai 01/GTGT trên HTKK

Bài viết: Hướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN

Có thể bạn quan tâm:

Đối với những DN không phải lập BCTC quý thì DN căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì DN phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của DN đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Đối với số thuế TNDN tạm nộp theo quý thấp hơn số thuế phải nộp theo quyết toán dưới 20% mà DN chậm nộp so với thời hạn quy định (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

(Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Các từ khóa liên quanHướng dẫn kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN, kê khai trên HTKK thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN, thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *