Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC

huong-dan-khai-to-khai-01-XSBHĐC-tren-htkk-theo-TT-92-2015-TT-BTC

Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC – Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu trên phần mềm HTKK tờ khai thuế TNCN mẫu 01/XSBHĐC cho công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

huong-dan-khai-to-khai-01-XSBHĐC-tren-htkk-theo-TT-92-2015-TT-BTC
(Hình ảnh: Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “01/XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS,BH (TT92/2015)”. Hệ thống sẽ hiện lên yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk73

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng/quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được nhập kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại.

Lưu ý: Nếu chọn kỳ tính thuế là Quý 4 hoặc tháng 12 thì mặc định là có phụ lục kèm theo và không cho phép xóa phụ lục, còn nếu chọn các tháng/ quý khác mặc định là không kèm phụ lục, cho phép chọn thêm phụ lục để khai trong trường hợp giải thể, phá sản trong năm.

Kiểm tra không cho phép kê khai đồng thời tờ khai tháng, quý trùng nhau.

Hiệu lực tờ khai: Tờ khai kỳ tính thuế tháng từ tháng 7/2015, tờ khai kỳ tính thuế quý từ quý 3/2015

Trạng thái tờ khai: tùy theo lần mà bạn kê khai để chọn Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 01/XSBHDC như sau:

htkk74

Chi tiết các chỉ tiêu:

Cột Số phát sinh trong kỳ :

Chỉ tiêu [19], [20], [24], [25], [29], [33], [34] : Cho phép nhập số không âm, mặc định là 0.

  • Kiểm tra chỉ tiêu [20] ≤ [19], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [20] phải ≤ chỉ tiêu [19]
  • Kiểm tra chỉ tiêu [25] ≤ [24], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [25] phải ≤ chỉ tiêu [24]
  • Kiểm tra chỉ tiêu [34] ≤ [33], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [34] phải ≤ chỉ tiêu [33]

Chỉ tiêu [21] = [20] × 5%

Chỉ tiêu [22]: Cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [22] ≤ chỉ tiêu [21] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [22] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21] × 50%”

Chỉ tiêu [23] = [21] – [22]

Chỉ tiêu [26] = [25] × 5%

Chỉ tiêu [27]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [27] ≤ chỉ tiêu [26] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [27] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [26] × 50%”

Chỉ tiêu [28] = [26] – [27]

Chỉ tiêu [30] = [29] × 10%

Chỉ tiêu [31]: Nhập dạng số không âm, kiểm tra [31] ≤ [30] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [30] × 50%

Chỉ tiêu [32] = [30] – [31]

Chỉ tiêu [35] = [34] × 5%

Chỉ tiêu [36]: Nhập dạng số không âm, kiểm tra [36] ≤ [35] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [36] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [35] × 50%

Chỉ tiêu [37] = [35] – [36]

Chỉ tiêu [38] = [23]+[28]+[32]+[37]

Bạn đang xem: Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC

Cột Số lũy kế

Chỉ tiêu [19] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [19] phải bằng chỉ tiêu [15] (tổng cột [10] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [20] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [20] phải bằng chỉ tiêu [16] (tổng cột [11] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [21] =(Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [21] phải bằng chỉ tiêu [17] (tổng cột [12] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [22] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [22] phải bằng chỉ tiêu [18] (tổng cột [13] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [23] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [23] phải bằng chỉ tiêu [19] (tổng cột [14] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [24] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [24] phải bằng chỉ tiêu [20] (tổng cột [10] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [25] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [25] phải bằng chỉ tiêu [21] (tổng cột [11] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [26] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [26] phải bằng chỉ tiêu [22] (tổng cột [12] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [27] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [27] phải bằng chỉ tiêu [23] (tổng cột [13] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [28] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [28] phải bằng chỉ tiêu [24] (tổng cột [14] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [29] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, nếu khác giá trị tự tính thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Số lũy kế kỳ này khác (số phát sinh trong kỳ + số lũy kế kỳ trước)”

Chỉ tiêu [30] = [29] × 10%

Chỉ tiêu [31] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [31] ≤ [30] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [30] × 50%

Chỉ tiêu [32] = [30] – [31]

Chỉ tiêu [33] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [33] phải bằng chỉ tiêu [25] (tổng cột [10] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [34] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [34] phải bằng chỉ tiêu [26] (tổng cột [11] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [35] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [35] phải bằng chỉ tiêu [27] (tổng cột [12] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [36] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [36] phải bằng chỉ tiêu [28] (tổng cột [13] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [37] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [37] phải bằng chỉ tiêu [29] (tổng cột [14] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng

Chỉ tiêu [38] = [23]+[28]+[32]+[37]

Phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC: Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xỏ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

htkk75

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [07] (Họ và tên NNT): Nhập dạng text, Bắt buộc nhập, tối đa 200 ký tự

Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế): 

– Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [09] trống (tối đa 10 ký tự)

– Đúng cấu trúc mã số thuế

– Không cho nhập trùng mã số thuế cá nhân trong cùng một hoạt động, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cả báo đỏ “Mã số thuế của đại lý bị trùng với MST của đại lý khác”

Chỉ tiêu [09] (Số CMND/ Hộ chiếu) :

– Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [08] trống (tối đa 50 ký tự)

– Không cho nhập dấu cách

– Khi nhập trùng số CMND/ Hộ chiếu trong kỳ tính thuế có cùng mã số thuế của cơ quan chi trả thì ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “Số CMND/hộ chiếu của đại lý bị trùng với số CMND/Hộ chiếu của đại lý khác”

Chỉ tiêu [10] (Doanh thu trong năm): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

Chỉ tiêu [11] (Doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế trong năm): Nhập kiểu số, không âm, tối đa 15 chữ số, mặc định là 0, kiểm tra [11] <= [10], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [11] phải <= [10]”.

Chỉ tiêu [12] (Số thuế phát sinh trong năm): [12] = [11] × 5%

Chỉ tiêu [13] (Số thuế được giảm trong năm): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [13] ≤ [12] × 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [13] phải ≤ [12] × 50%”

Chỉ tiêu [14] (Số thuế đã khấu trừ trong năm): [14] = [12] – [13]

Tổng cộng: Ứng dụng hỗ trợ tính tổng các dòng trong từng phần

Bài viết: Hướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm:Hướng dẫn kê khai thuế TNCN mẫu 01/KK-BHĐC trên HTKK theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các từ khóa liên quanHướng dẫn khai tờ khai 01/XSBHĐC trên HTKK theo TT 92/2015/TT-BTC, khai tờ khai 01/XSBHĐC.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *