Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-day-du-theo-tt200

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200BCTC giữa niên độ bao gồm BCTC quýBCTC bán niên. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách lập BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ theo niên độ tài chính là Quý trên giao diện hỗ trợ kê khai HTKK.

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-day-du-theo-tt200
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200)

Trên màn hình giao diện kê khai HTKK, từ menu chức năng “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ (TT 200/2014/TT-BTC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk200

Hiệu lực mẫu biểu từ năm 2015 trở đi.

Nhập niên độ tài chính: Người sử dụng nhập niên độ tài chính là Quý

Từ ngày tháng năm … Đến ngày tháng năm, mặc định theo Quý hiện tại -1, cho sửa nhưng không nhập lớn hơn ngày hiện tại.

+ Kiểm tra ngày tháng năm không được giao nhau trong cùng 1 năm kê khai

+ Kiểm tra ràng buộc năm kê khai phải nằm trong khoảng (Từ ngày – Đến ngày)

Bạn chọn các phụ lục kê khai sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phục lục bạn đã chọn.

Lưu ý: Bạn chỉ được chọn một trong hai phụ lục LCTTTT và LCTTGT.

Cách nhập dữ liệu như sau:

1/ Lập Bảng cân đối kế toán (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho tổ chức tín dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN)

htkk201

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Ngày tháng năm: hệ thống hỗ trợ lấy từ thông tin đến ngày tháng năm trên form nhập niên độ tài chính

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Người lập biểu: Nhập dạng text

– Số chứng chỉ hành nghề: lấy theo thông tin chung

– Kế toán trưởng: Nhập dạng text

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: Lấy theo thông tin đại lý thuế

– Giám đốc: Lấy thông tin Người ký trên thông tin chung, cho sửa

– Ngày lập: hiển thị theo ngày hiện tại, cho phép sửa.

– Các cột phải nhập: cột [Số cuối quý], [Số đầu năm]

+ [Số cuối quý] (là số tại thời điểm ngày cuối quý của năm tài chính)

+ [Số đầu năm] (là số tại thời điểm ngày đầu tiên của năm tài chính): cho phép nhập hoặc hỗ trợ lấy dữ liệu năm trước. Hỗ trợ lấy dữ liệu từ cột [Số cuối năm] trên Bảng cân đối kế toán (năm) của năm trước liền kề (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo năm trước) sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng.

– Các chỉ tiêu [111], [112], [121], [123], [131], [132], [133], [134], [135], [141], [151], [153], [155], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [222], [225], [228], [231], [241], [242], [251], [252], [253], [255], [261], [262], [263], [268], [311], [312], [317], [318], [324], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [338], [339], [340], [341], [342], [343], [411a], [411b], [413], [414], [418], [419], [420], [422], [432]: Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [136], [139], [154], [152], [313], [314], [315], [316], [319], [320], [321], [322], [323], [337], [412], [416], [417], [421a], [421b], [431] : Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [122], [137], [149], [219], [223], [226], [229], [232], [254], [415]: Nhập kiểu số âm dương, sau khi nhập ứng dụng hỗ trợ hiển thị trong ngoặc đơn thành giá trị âm, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính, không cho sửa:

Chỉ tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150]

Chỉ tiêu [110] = [111] + [112]

Chỉ tiêu [120] = [121] + [122] + [123]

Chỉ tiêu [130] = [131] + [132] + [133] + [134] + [135] + [136] + [137] + [138] + [139]

Chỉ tiêu [140] = [141] + [149]

Chỉ tiêu [150] = [151] + [152] + [153] + [154] + [155]

Chỉ tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [240] + [250] + [260]

Chỉ tiêu [210] = [211] + [212] + [213] + [214] + [215] + [216] + [219]

Chỉ tiêu [220] = [221] + [224] + [227]

Chỉ tiêu [221] = [222] + [223]

Chỉ tiêu [224] = [225] + [226]

Chỉ tiêu [227] = [228] + [229]

Chỉ tiêu [230] = [231] + [232]

Chỉ tiêu [240] = [241] + [242]

Chỉ tiêu [250] = [251] + [252] + [253] + [254] + [255]

Chỉ tiêu [260] = [261] + [262] + [263] + [268]

Chỉ tiêu [270] = [100] + [200]

Chỉ tiêu [300] = [310] + [330]

Chỉ tiêu [310] = [311] + [312] + … + [322] + [323] + [324]

Chỉ tiêu [330] = [331] + [332] + … + [342] + [343]

Chỉ tiêu [400] = [410] + [430]

Chỉ tiêu [410] = [411] + [412] + … + [420] + [421] + [422]

Chỉ tiêu [411] = [411a] + [411b]

Chỉ tiêu [421] = [421a] + [421b]

Chỉ tiêu [430] = [431] + [432]

Chỉ tiêu [440] = [300] + [400]

♦ Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

– Kiểm tra chỉ tiêu [411]:

+ Cho phép nhập >= 0, không thỏa mãn thì cảnh báo vàng.

+ Nếu chỉ tiêu ([411a] + [411b]) <> 0 thì không cho phép sửa công thức [411].

+ Nếu chỉ tiêu ([411a] + [411b]) = 0 thì cho phép sửa công thức [411] không âm.

– Chỉ tiêu [270] = Chỉ tiêu [440], không thỏa mãn thì cảnh báo đỏ

– Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nguồn vốn” [440] (cuối kỳ) <> 0 nếu không thỏa mãn tthì cảnh báo đỏ, không cho kết xuất, in BCTC,

2/  Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

htkk202

 

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự

– Tên chỉ tiêu [Quý …]: Tự động hiển thị quý theo giá trị mà bạn nhập khi chọn kỳ báo cáo

– Cột Năm nay (4): nhập kiểu số theo ràng buộc chi tiết từng chỉ tiêu.

– Cột Năm trước (5): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (4) của quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý đó), cho phép sửa.

– Cột [Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này]:

+ Cột Năm nay (6): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính) + cột (4) trong báo cáo quý này cho phép sửa. (Nếu Quý 1 của năm tài chính 01/01 đến 31/12 thì cột (6) = cột (4)).

+ Cột Năm trước (7): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước), cho phép sửa

– Hỗ trợ lấy dữ liệu cùng kỳ của năm trước sang năm nay, của cột (5), cột (7), cho phép tích chọn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200

– Các chỉ tiêu [01], [02], [21], [31], [32]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [11], [22], [23], [25], [26], [51], [52], [70], [71]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [10] = [01] – [02]

– Chỉ tiêu [20] = [10] – [11]

– Chỉ tiêu [30] = [20] + ([21] – [22]) – [25] – [26]

– Chỉ tiêu [40] = [31] – [32]

– Chỉ tiêu [50] = [30] + [40]

– Chỉ tiêu [60] = [50] – [51] – [52]

♦ Điều kiện kiểm tra/ công thức: 

Kiểm tra Chỉ tiêu [02] <= Chỉ tiêu [01]

3/ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (giữa niên độ dạng đầy đủ) dành cho doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

a) Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp:

htkk203

♦ Các dữ liệu cần nhập:

– Các cột phải nhập: cột [Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này]: [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu Số cuối năm của năm trước sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa.

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Cột Năm nay (4): nhập số theo ràng buộc theo từng chỉ tiêu chi tiết

– Cột Năm trước (5): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (4) trên báo cáo quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã có báo cáo đó), cho phép sửa

– Các chỉ tiêu: [01], [06], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [02], [03], [04], [05], [07], [21], [23], [25], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

♦ Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

Chỉ tiêu [20] = [01] + [02] + [03] + [04] + [05] + [06] + [07]

Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27]

Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

b) Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp:

htkk204

♦ Các dữ liệu cần nhập:

– Các cột phải nhập: cột [Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này]: [Năm nay], [Năm trƣớc]

Hỗ trợ lấy dữ liệu Số cuối năm của năm trước sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa.

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Cột Năm nay (4): nhập số theo ràng buộc theo từng chỉ tiêu chi tiết

– Cột Năm trước (5): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (4) trên báo cáo quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã có báo cáo đó), cho phép sửa

– Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [21], [22], [24], [26], [27], [23], [25], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0

– Các chi tiêu [16], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [17]: Nhập số âm, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính:

Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + [03] + [04] + [05] + [06] + [07]

Chỉ tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + [17]

Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27]

Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

Bài viết: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200

Có thể bạn quan tâm:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ:

– Đối với doanh nghiệp nhà nước:

+ Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.

+ Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

– Đối với các loại doanh nghiệp khác: Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *