Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-tom-luoc-theo-tt200

Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200 – BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. DN niêm yết hoặc các DN tự nguyện lập BCTC giữa niên độ được phép trình bày các báo cáo này dưới dạng tóm lược và thông tin được trình bày trên cơ sở đã chọn lựa.

huong-dan-lap-bctc-giua-nien-do-dang-tom-luoc-theo-tt200
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200)

Để lập Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên giao diện HTKK các bạn thực hiện như sau:

Từ menu chức năng trên giao diện kê khai của HTKK bạn chọn “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính giữa niên độ tóm lược (TT 200/2014/TT-BTC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk205– Hiệu lực mẫu biểu từ năm 2015 trở đi.

– Nhập niên độ tài chính: Bạn nhập niên độ tài chính là Quý

– Từ ngày tháng năm … Đến ngày tháng năm: mặc định theo Quý hiện tại -1, cho sửa nhưng không nhập lớn hơn ngày hiện tại.

– Chọn phụ lục kê khai: Chọn “KQHĐSXKD”, “LCTT”.

Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau:

1/ Lập Bảng cân đối kế toán (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

htkk206

Tại ngày tháng năm: Lấy từ thông tin đến ngày tháng năm trên form nhập niên độ tài chính.

Ngày lập: Mặc định hiển thị theo ngày hiện tại của hệ thống, cho phép sửa nhưng phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại của hệ thống.

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập, tối đa 50 ký tự.

– Người lập biểu, Số chứng chỉ hành nghề, Kế toán trưởng: Nhập dạng text

– Giám đốc: Lấy thông tin Người ký trên thông tin chung, cho sửa

– Các cột phải nhập: cột [Số cuối quý], [Số đầu năm]: ứng dụng hỗ trợ lấy từ cột [Số cuối năm] trên Bảng cân đối kế toán (năm) của năm trước liền kề (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo năm trước) sang [Số đầu năm] của năm nay, cho sửa nhưng nếu sửa khác thì ứng dụng sẽ cảnh báo vàng.

– Các chỉ tiêu [110], [120], [130], [140], [150], [210], [220], [230], [250], [260], [310], [330], [410], [430]: Mặc định là 0 và cho phép nhập số âm dương

♦ Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính, không cho sửa:

Chỉ tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150]

Chỉ tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [250] + [260]

Chỉ tiêu [270] = [100] + [200]

Chỉ tiêu [300] = [310] + [330]

Chỉ tiêu [400] = [410] + [430]

Chỉ tiêu [440] = [300] + [400]

♦ Các điều kiện kiểm tra/ công thức:

Chỉ tiêu [270] = Chỉ tiêu [440], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Tổng tài sản [270] phải bằng tổng nguồn vốn [440]”

Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nguồn vốn” [440] (cuối kỳ) <> 0, nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ, không cho kết xuất, in báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200

2/ Lập Báo cáo KQHĐKD (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

htkk207

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Cột Năm nay (4): nhập kiểu số theo ràng buộc nêu trên

– Cột Năm trước (5): Ứng dụng hỗ trợ hiển thị dữ liệu cột (4) của quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý đó), cho phép sửa.

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Cột Năm nay (6): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính) + cột (4) trong báo cáo quý này, cho phép sửa. (Nếu Quý 1 của năm tài chính 01/01 đến 31/12 thì cột (6) = cột (4))

– Cột Năm trước (7): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý cùng kỳ năm trƣớc (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trƣớc), cho phép sửa

Hỗ trợ lấy dữ liệu Số cuối năm của năm trước sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa

– Các chỉ tiêu [01], [31], [50], [60]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

3/ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (giữa niên độ dạng tóm lược) dành cho doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

htkk208

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập, tối đa 50 ký tự.

– Cột Năm nay (6): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước liền kề trong cùng 1 năm tài chính) + cột (4) trong báo cáo quý này, cho phép sửa. (Nếu Quý 1 của năm tài chính 01/01 đến 31/12 thì cột (6) = cột (4))

– Cột Năm trước (7): Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cột (6) trong báo cáo quý cùng kỳ năm trước (nếu trong hệ thống đã tồn tại báo cáo quý trước), cho phép sửa

– Các chỉ tiêu [20], [30], [40], [60], [61], [62]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu tính toán:

– Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

– Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + [62]

♦ Các điều kiện kiểm tra/ công thức

– Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

– Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + [62]

Các từ khóa liên quanHướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200, lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lươc, hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn vui lòng truy cập website hướng dẫn sử dụng HTKK.

Bài viết: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ dạng tóm lược theo TT200

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn lập BCTC giữa niên độ (dạng đầy đủ) theo TT200

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *