Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

huong-dan-lap-bo-bctc-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc

Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Ngày 22/12/2014 BTC ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15 về việc lập và trình bày BCTC áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập bộ BCTC áp dụng theo thông tư này đầy đủ và chính xác nhất trên giao diện HTKK mới nhất hiện nay.

huong-dan-lap-bo-bctc-theo-thong-tu-200-2014-tt-btc
(Hình ảnh: Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Trên giao diện kê khai “Báo cáo tài chính” chọn “Bộ Báo cáo tài chính (TT 200/2014/TT-BTC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk195

Hiệu lực mẫu biểu từ năm 2015 trở đi.

Bạn thực hiện chọn các thông tin phù hợp trên giao diện yêu cầu chọn “Niên độ tài chính” như trên.

– Trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch:

+ Năm tài chính 01/04/X -> 31/03/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X

+ Năm tài chính 01/07/X -> 30/06/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X

+ Năm tài chính 01/10/X -> 30/09/X+1: kỳ tính thuế thuộc năm X

– Trường hợp doanh nghiệp bạn quyết toán 15 tháng:

+ Đối với doanh nghiệp mới ra kinh doanh (số tháng trong năm ra kinh doanh <=3 tháng): kỳ tính thuế thuộc năm tiếp theo

VD: Doanh nghiệp bạn ra kinh doanh tháng 10/X. Khi kê khai quyết toán BCTC là năm X+1, từ ngày 01/10/X đến ngày 31/12/X+1

+ Đối với doanh nghiệp giải thể phá sản: quyết toán theo kỳ tính thuế xin giải thể phá sản, cụ thể như sau:

  • Nếu tháng giải thể > tháng chứa hạn nộp quyết toán năm trước năm giải thể: Kỳ tính thuế là năm giải thể

VD: Doanh nghiệp bạn giải thể phá sản tháng 07/X thì kỳ tính thuế là X và kỳ tính thuế từ 01/01/X đến 01/07/X

  • Nếu tháng giải thể <= tháng chứa hạn nộp quyết toán năm trước năm giải thể: Kỳ tính thuế là năm trước năm giải thể

VD: Tháng 02/2017 doanh nghiệp bạn phá sản, được phép gộp BCTC vào năm 2016 (01/01/2016 – 28/2/2017).

– Ở phần chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục” hoặc “Doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục”. Nếu check chọn mục nào thì hiển thị bảng Cân đối kế toán ap dụng cho doanh nghiệp thuộc mục đó.

– Phần chọn phụ lục kê khai: Chương trình mặc định chọn các phụ lục, cho phép bạn chọn các phụ lục khi phải kê khai.

Lưu ý: ở phụ lục LCTT bạn chỉ được chọn một trong hai phụ lục LCTTTT và LCTTGT.

Sau đó khi chọn xong các chỉ tiêu bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thị ra một bảng kê với các phụ lục tương ứng với phục lục bạn đã chọn.

Cách nhập dữ liệu cho các phụ lục như sau:

1/ Bảng CĐKT theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

htkk196

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

– Ngày tháng năm: hệ thống tự lấy từ thông tin đến ngày tháng năm trên form nhập niên độ tài chính

– Nút checkbox “BCTC đã được kiểm toán”: Mặc định là không check, tuy nhiên hệ thống vẫn cho phép check chọn hoặc bỏ check, không bắt buộc.

– Combobox “Ý kiến kiểm toán”: không chọn được nếu bạn không check chọn “BCTC đã được kiểm toán”, bắt buộc chọn nếu check chọn “BCTC đã được kiểm toán” gồm 4 giá trị sau:

+ Ý kiến trái ngược

+ Ý kiến từ chối đưa ra ý kiến

+ Ý kiến ngoại trừ

+ Ý kiến chấp nhận toàn phần

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

– Người lập biểu, Số chứng chỉ hành nghề, Kế toán trưởng: Nhập dạng text

– Giám đốc: Lấy thông tin Người ký trên thông tin chung, cho sửa

– Ngày lập: Mặc định ngày hiện tại của hệ thống, cho sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

– Các cột phải nhập: cột [Số cuối năm], [Số đầu năm]

Hỗ trợ lấy dữ liệu Số cuối năm của năm trước sang Số đầu năm của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0

Các chỉ tiêu [111], [112], [121], [122], [123], [131], [132], [133], [134], [135], [137], [141], [149], [151], [153], [155], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [219], [222], [223], [225], [226], [228], [229], [231], [232], [241], [242], [251], [252], [253], [254], [255], [261], [262], [263], [268], [311], [312], [317], [318], [320], [321], [324], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [338], [339], [340], [341], [342], [343], [411a], [411b], [413], [414], [415], [418], [419], [422], [432]: Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Các chỉ tiêu [136], [139], [154], [152], [313], [314], [315], [316], [319], [322], [323], [337], [412], [416], [417], [420], [421a], [421b], [431]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

♦ Các công thức tính toán:

Chỉ tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150]

Chỉ tiêu [110] = [111] + [112]

Chỉ tiêu [120] = [121] + [122] + [123]

Chỉ tiêu [130] = [131] + [132] + [133] + [134] + [135] + [136] + [139]

Chỉ tiêu [140] = [141] + [149]

Chỉ tiêu [150] = [151] + [152] + [153] + [154] + [155]

Chỉ tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [240] + [250] + [260]

Chỉ tiêu [210] = [211] + [212] + [213] + [214] + [215] + [216]

Chỉ tiêu [220] = [221] + [224] + [227]

Chỉ tiêu [221] = [222] + [223]

Chỉ tiêu [224] = [225] + [226]

Chỉ tiêu [227] = [228] + [229]

Chỉ tiêu [230] = [231] + [232]

Chỉ tiêu [240] = [241] + [242]

Chỉ tiêu [250] = [251] + [252] + [253] + [254] + [255]

Chỉ tiêu [260] = [261] + [262] + [263] + [268]

Chỉ tiêu [270] = [100] + [200]

Chỉ tiêu [300] = [310] + [330]

Chỉ tiêu [310] = [311] + [312] + … + [322] + [323] + [324]

Chỉ tiêu [330] = [331] + [332] + … + [342] + [343]

Chỉ tiêu [400] = [410] + [430]

Chỉ tiêu [410] = [411] + [412] + … + [420] + [421] + [422]

Chỉ tiêu [411] = [411a] + [411b]

Chỉ tiêu [421] = [421a] + [421b]

Chỉ tiêu [430] = [431] + [432]

Chỉ tiêu [440] = [300] + [400]

♦ Các điều kiện kiểm tra:

– Kiểm tra chỉ tiêu [411]:

+ Cho phép nhập >= 0, ngược lại cảnh báo vàng.

+ Nếu chỉ tiêu ([411a] + [411b]) <> 0 thì ứng dụng không cho phép sửa [411].

+ Nếu chỉ tiêu ([411a] + [411b]) = 0 thì ứng dụng cho phép sửa [411] không âm.

– Chỉ tiêu [270] = Chỉ tiêu [440]

– Tại cột <Số cuối năm>: Kiểm tra chỉ tiêu “Tổng nguồn vốn” [440] (cuối kỳ) = 0 thì cảnh báo đỏ “Tổng nguồn vốn cuối kỳ phải khác 0”, không cho kết xuất, in báo cáo tài chính.

2/ Báo cáo KQHĐKD theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

htkk197

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

– Tất cả các chỉ tiêu ban đầu nhận giá trị mặc định là 0.

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Ứng dụng hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập tối đa 50 ký tự.

– Các chỉ tiêu [01], [02], [21], [31], [32]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [11], [22], [23], [25], [26], [51], [52], [70], [71]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [10] = [01] – [02]

Chỉ tiêu [20] = [10] – [11]

Chỉ tiêu [30] = [20] + ([21] – [22]) – [25] – [26]

Chỉ tiêu [40] = [31] – [32]

Chỉ tiêu [50] = [30] + [40]

Chỉ tiêu [60] = [50] – [51] – [52]

– Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic gồm chỉ tiêu ngày ký. Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc BCTC theo quy định của cơ quan thuế.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

3/ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

a/ Báo cáo LCTT (Trực tiếp):

htkk198

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

– Cột “Thuyết minh”: cho phép nhập, tối đa 50 ký tự.

– Các chỉ tiêu: [01], [05], [06], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu [02], [03], [04], [07], [21], [23], [25], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính:

Chỉ tiêu [20] = [01] + [02] + [03], + [04] + [05] + [06] + [07]

Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27]

Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

– Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc BCTC theo quy định của cơ quan thuế.

b/ Báo cáo LCTT (Gián tiếp)

htkk199

Hướng dẫn nhập dữ liệu:

– Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người dùng sẽ sửa lại và được phép sửa tất cả các chỉ tiêu trong cột thuyết minh, nhập tối đa 50 kí tự.

– Các cột phải nhập: cột [Năm nay], [Năm trước]

Hỗ trợ lấy dữ liệu cột [Năm trước] của năm trước sang cột [Năm trước] của năm nay, cho sửa. Nếu sửa khác thì ứng dụng cảnh báo vàng “Số đầu năm của năm nay khác với Số cuối năm của năm trước”

♦ Các chỉ tiêu cần nhập:

Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0

Các chi tiêu [16], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0

Các chỉ tiêu [17], [21], [23], [25]: Nhập số âm, mặc định là 0

♦ Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính:

Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + [03] + [04] + [05] + [06] + [07]

Chỉ tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + [17]

Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27]

Chỉ tiêu [40] = [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc BCTC theo quy định của cơ quan thuế

Bài viết: Hướng dẫn lập Bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm:

Quy định về việc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:

– Áp dụng đối với những DN sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với việc lập BCTC theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam khi công bố và nộp BCTC cho cơ quan quản lý NN.

– Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng đơn vị tiền tệ kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, trình bày thông tin so sánh được thực hiện theo quy định tại TT 200/2014/TT-BTC.

– Khi chuyển đổi BCTC được lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, DN phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh BCTC những ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *