Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

huong-dan-nhap-lieu-to-khai-giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-nsnn

Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNNTờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính). Cách nhập liệu kê khai tờ khai này trên HTKK được thực hiện như sau:

huong-dan-nhap-lieu-to-khai-giay-de-nghi-hoan-tra-khoan-thu-nsnn
(Hình ảnh: Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN)

Cách gọi chức năng kê khai Hoàn thuế trên HTKK:

Từ menu chức năng “Kê khai/Hoàn Thuế” chọn “Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (01/DNHT – dành cho hoàn thuế GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk-118

Bạn thực hiện lựa chọn các thông tin đầu vào cần thiết, sau đó nhấn nút <Đồng ý>, hệ thống hiển thị màn hình kỳ kê khai lúc này sẽ hiện lên tờ khai 01/DNHT như dưới đây:

htkk-119

Chi tiết các chỉ tiêu sau:

[Số giấy đề nghị hoàn]: Nhập text, bắt buộc nhập.

[Loại hoàn thuế]: Chọn trong danh mục: Hoàn xuất khẩu (mã 0002), Hoàn dự án đầu tư (mã 0004)

Lý do đề nghị hoàn trả: Chọn trong danh mục, căn cứ theo [Loại hoàn thuế] dể hiển thị đúng loại Lý do đề nghị hoàn trả.

– Nếu chọn Loại hoàn thuế là Hoàn xuất khẩu thì [Lý do đề nghị hoàn trả] hiển thị danh mục:

  • 010101: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khấu của CSKD thương mại
  • 010102: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khấu của CSKD khác
  • 010103: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu của CSKD trực tiếp sản xuất

– Nếu chọn Loại hoàn thuế là Hoàn dự án đầu tư thì [Lý do đề nghị hoàn trả] hiển thị danh mục:

  • 010202: Hoàn thuế GTGT đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư
  • 010204: Hoàn thuế GTGT đối với CSKD đang hoạt động có dự án đầu tư khác tỉnh/TP
  • 010203: Hoàn thuế GTGT đối với CSKD đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh/TP

[01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Checkbox

[01] Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Checkbox

Kính gửi:

4 cục thuế lớn: Hiển thị tên cơ quan thuê quản lý

59 cục thuế còn lại: Hiển thị tên cục thuế trực thuộc

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[04] CMND/Hộ chiếu số: nhập dạng text

[04] Ngày cấp: nhập dạng dd/mm/yyyy

Nơi cấp: nhập dạng text

Quốc tịch : nhập dạng text

Các chỉ tiêu [02], [03], [05], [06], [07], [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]: Lấy từ thông tin chung. Trên ứng dụng chỉ hiển thị thông tin [02], [03], [04], [11], [12].

II. Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả

Cột (1) STT: Tự động tăng

Cột (2) Loại thuế: Mặc định là: Loại thuế giá trị gia tăng (GTGT) (mã 03), không cho sửa.

(3) Kỳ tính thuế:

– Từ kỳ (3a): Tự động lấy thông tin Từ kỳ đề nghị hoàn ở phần header, không cho phép sửa

– Đến kỳ (3b): Tự động lấy thông tin Đến kỳ đề nghị hoàn ở phần header, không cho phép sửa

(4) Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn): Khóa không cho nhập

(5) Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT: Nhập số >0. Bắt buộc nhập

(6) Số tiền đề nghị hoàn:

Ràng buộc: 300 triệu <= Số tiền đề nghị hoàn <=Số thuế GTGT chưa khấu trừ đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT, sai có cảnh báo

(7) Lý do đề nghị hoàn trả: Tự động lấy lý do đề nghị hoàn trả ở phần header, không cho phép sửa

Tổng cộng: Tự động tính tổng cột (5), (6)

Bạn đang xem: Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

Hình thức đề nghị hoàn trả

◊ Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN

(1) STT: Tự động tăng giảm khi thêm hoặc bớt dòng.

(2) Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt): Lấy từ danh mục: 03 – Thuế giá trị gia tăng

Trường hợp có cọn danh mục cột 2 – Khoản phải nộp NSNN thì bắt buộc phải nhập số tiền thuế bù trừ tại cột 11 – số tiền thuế bù trừ và ngược lại

(3) Cơ quan thu – Cơ quan thuế: Lấy từ danh mục CQT

(4) Cơ quan thu – Cơ quan Hải quan: Nhập dạng text

(5) Cơ quan thu – Cơ quan khác: Nhập dạng text

(6) Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế): Cho phép chọn kỳ tính thuế như màn hình chọn tờ khai, các loại kỳ: tháng, quý, năm, lần phát sinh. Kỳ thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng tháng/quý/ năm hiện hành

(7) Quyết định thu/ Tờ khai hải quan – Số: Nhập dạng text

(8) Quyết định thu/ Tờ khai hải quan – Ngày: Nhập dạng dd/mm/yyyy, kiểm tra không được lớn hơn ngày hiện tại

(9) Nộp vào tài khoản – Thu NSNN: Mặc định check, không sửa

(10) Nộp vào tài khoản – Tạm thu: Ẩn, không cho nhập

(11) Số tiền:

Nhập số >=0

Kiểm tra 11<= Số tiền đề nghị hoàn ở cột 7 phần 1, sai có cảnh báo

TỔNG CỘNG: Tổng cột (11)

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: Tự động hiển thị theo số tiền ở tổng cột (11)

◊ Hoàn trả trực tiếp

Số tiền hoàn trả: ứng dụng hỗ trợ tính = Số tiền đề nghị hoàn (cột 7 phần 1) – Tổng số tiền nộp NSNN

Bằng chữ: Tự động hiển thị theo số tiền

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)…….: nhập dạng text

Chuyển khoản: checkbox, mặc định là tích chọn

Chủ tài khoản: nhập dạng text, tối đa 200 ký tự, bắt buộc nhập nếu tích chọn “Chuyển khoản”

Tài khoản số, Ngân hàng: Nhập dạng text, bắt buộc nhập nếu tích chọn “Chuyển khoản”

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước: Khóa không cho chọn

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao): Nhập dạng Text, tối đa 200 ký tự

Bài viết: Hướng dẫn nhập liệu tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn quyết toán lợi nhuận còn lại của DNNN

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *