Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC – Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách kê khai thuế này trên phần mềm HTKK theo quy định tại Thông tư 195/2015/TT-BTC.

ke-khai-thue-ttdb-mau-01-ttdb-theo-thong-tu-195-2015-tt-btc
(Hình ảnh: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC)

Cách gọi:

Từ menu chức năng chọn “Kê khai”“Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt” ⇒ “01/TTĐB Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (TT195/2015)”.

Đối với Tờ khai thuế 01/TTĐB ứng dụng cho phép bạn chọn một trong hai loại tờ khai là “Tờ khai theo tháng” hoặc “Tờ khai lần phát sinh”

Trên form “Chọn kỳ kê khai” chọn Tờ khai tháng khi đó màn hình kê khai ô check “Tờ khai tháng” sẽ bị mờ đi như sau:

htkk115

Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hiện tại – 1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại

Trạng thái tờ khai gồm: Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

Chọn ngành nghề kinh doanh: Chọn ngành nghề kinh doanh của đơn vị mình trong Danh mục ngành nghề kinh doanh gồm có 2 loại ngành nghề: Ngành hàng sản xuất kinh doanh thông thường và từ hoạt động xổ số kiến thiết của các công ty xổ số kiến thiết.

Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai: Chương trình mặc định không chọn các phụ lục, cho phép chọn thêm phụ lục để khai trong trường hợp cần kê khai. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB.

Đối với tờ khai theo Lần phát sinh thì không cần kê khai phụ lục đính kèm.

Việc kê khai tờ khai lần đầu và tờ khai bổ sung tương tự như tờ 01/GTGT, cho phép đính kèm phụ lục 01-1/TTĐB

A.Trường hợp khi tờ khai lần đầu

Màn hình giao diện tờ khai 01/TTĐB như sau:

htkk116

Các chỉ tiêu cần nhập:

Nếu đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

– Tất cả các Cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II và phụ lục 01-1/TTĐB sẽ bị khoá không cho nhập, đồng thời đặt lại giá trị cho các trường này bằng giá trị mặc định.

– Nếu các cột từ [3] đến cột [7] của phần I và II và phụ lục 01-1/TTĐB đã kê khai thì hiển thông báo “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xoá bằng 0. Có đồng ý không?”, cho chọn “Có” hoặc “Không”. Nếu chọn “Có” thì thực hiện khoá chỉ tiêu trên các cột từ [3] đến cột [7] và phụ lục 01-1/TTĐB đã và đặt lại giá trị mặc định là 0, nếu chọn “Không” quay lại màn hình kê khai.

Nếu không đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

– Nếu chỉ tiêu (không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ ) không được chọn mà có kê khai phần I, II thì các cột [5], [6] bắt buộc phải nhập, nếu không nhập sẽ có báo lỗi tương ứng đối với cột [5], [6] “Giá tính thuế TTĐB bắt buộc nhập.“, “Doanh số bán (chưa có thuế GTGT) bắt buộc nhập.“, riêng phần III không bắt buộc nhập cột [5].

– Cột [2] Tên hàng hóa dịch vụ không nhập trực tiếp trên bàn phím mà được chọn trong danh mục các mặt hàng có sẵn đã được đăng ký từ trước trong chức năng “Đăng ký danh mục”.

+ Đối với kỳ kê khai từ tháng 7/2016 trở về trước thì các hàng hóa dịch vụ TTĐB được lấy từ đăng ký danh mục có sẵn từ trước

+ Đối với kỳ kê khai từ tháng 7/2016 trở đi thì các hàng hóa dịch vụ TTĐB được lấy theo Luật 106/2016/QH13 và các mặt hàng nhập khẩu để bán trong nước theo Công văn 2159

+ Đối với kỳ kê khai từ 01/01/2017 , 01/01/2018, 01/01/2019 thì các hàng hóa dịch vụ TTĐB được lấy theo Luật số 70/2014/QH13: Cụ thể, đối với thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá, thuế suất thuế TTĐB tăng từ 65% lên 70% từ ngày 01/01/2016 và 75% từ ngày 01/01/2019; với rượu dưới 20 độ, thuế suất thuế TTĐB là 30% từ ngày 01/01/2016 và 35% từ ngày 01/01/2018. Đối với rượu từ 20 độ trở lên và bia, thuế suất thuế TTĐB cũng tăng thêm 5% lên 55% từ ngày 01/01/2016, 60% từ ngày 01/01/2017 và 65% từ ngày 01/01/2018. Tương tự, mức thuế suất thuế TTĐB đối với dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng cũng chính thức tăng lên 35% từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 5% so với trước đây.”

→ Các mặt hàng trong danh mục luôn hiển thị trong khoảng thời gian hiệu lực. Và mặc định nếu theo ngày mặc định của hệ thống thì sẽ là bộ danh mục mới nhất, được áp dụng trong kỳ hiệu lực hiện tại.

Cho phép nhập trùng hai mặt hàng giống nhau nhưng phải khác đơn vị tính. Nếu nhập trùng tên mặt hàng và đơn vị tính sẽ hiện thông báo lỗi “Tên hàng hoá dịch vụ đã được chọn”.

Không cho phép nhập trùng 2 dịch vụ.

Trong trường hợp nhập tờ khai của năm trước thì hiện toàn bộ danh mục của năm trước để người dùng chọn.

Cột [3] Đơn vị tính hiện ra theo cột [2]

Cột [4] : Sản lượng tiêu thụ được nhập cả 2 số sau phần thập phân.

Các cột [5], [8] chỉ nhập các giá trị không âm.

Cột [6]: Ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức Cột [6] = Cột [5]/(1 + Cột [7]), cho phép sửa nhưng không được lớn hơn Doanh số bán ( chưa có thuế GTGT)

Cột [7] Thuế suất hiện ra đồng thời theo cột [2] và không cho sửa, định dạng theo xx,xx%.

Cột [9] tính toán theo công thức ([9] = [6] * [7] – [8]), kiểm tra nếu chỉ tiêu [9] < 0 thì cảnh báo đỏ trên cột chỉ tiêu [08] “Thuế TTĐB được khâu trừ (cột 8) không được lớn hơn tổng số thuế TTĐB đã điều chỉnh ([6] *– [9])”.

→ Dòng tổng cộng: Lấy dòng tổng cộng của các cột (5), (6), (8), (9)

Các điều kiện kiểm tra công thức:

Giá trị trên cột [6] < Giá trị trên cột [5].

Dòng Tổng cột [5] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II + Chỉ tiêu III)

Dòng Tổng cột [6] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II)

Dòng Tổng cột [8] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II), kiểm tra giá trị này bằng tổng cột (7) phần II trên phụ lục 01_1/TTĐB

Dòng tổng cộng [9] = (Chỉ tiêu I + Chỉ tiêu II).

Bạn đang xem: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Bảng kê 01-1/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa,dịch vụ bán ra chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

htkk117

I.Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào:

Các chỉ tiêu cần nhập

Các cột [2], [3], [5] nhập dạng text

Cột [4] nhập dạng dd/mm/yyyy, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, ngày tháng năm phải nhỏ hơn hoặc bằng kỳ tính thuế.

Cột [6] dạng số và cho phép nhập sau phần thập phân là 2 số, mặc định ban đầu là số 0, không âm

Các cột [7], [9] dạng số, không âm, mặc định ban đầu là số 0

Các chỉ tiêu tính toán: Ứng dụng hỗ trợ tự tính theo công thức

Cột [8] = cột [7] / cột [6]

Cột (10) = Cột (7) – cột (9), cho phép sửa

Tự tính dòng tổng cộng đối với các cột (7), (9), (10) .

II.Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ

Các chỉ tiêu cần nhập

Các cột [2], [4] nhập dạng text

Các cột [3], [5], [6] dạng số,không âm và cho phép nhập sau phần thập phân là 2 số, mặc định ban đầu là số 0

Các chỉ tiêu tính toán

Cột [7] = [3] x [5] x [6]

Tự tính dòng tổng cộng đối với cột (7), kiểm tra giá trị này không được lớn hơn tổng cột (10) phần I, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng giá trị cột 7 không được lớn hơn tổng giá trị cột (10) phần I”

III.Bảng tính thuế TTĐB của hàng hóa nhập khẩu được khấu trừ

Các chỉ tiêu cần nhập

Cột [2]: nhập dạng text

Các cột [3], [4]: Nhập dạng số, không âm và cho phép nhập sau phần thập phân là 2 số, mặc định ban đầu là số 0

Các chỉ tiêu tính toán

Cột [5] = [3] x [4]

Tự tính dòng tổng cộng đối với cột (5)

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho cột chỉ tiêu cột (9) cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

B.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” bạn phải nhập thêm các thông tin về lần bổ sung, ngày lập tờ khai bổ sung và cho phép đính kèm phụ lục 01-1/TTĐB.

Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1, bạn đã kê khai phụ lục 01-1/TTĐB thì ở Tờ khai bổ sung/ bổ sung lần N, ứng dụng sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó. Trường hợp ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1 chưa kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, cho phép bạn đính kèm thêm phụ lục khi khai bổ sung như sau:

htkk118

Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm sheet “Tờ khai điều chỉnh”, phụ lục 01-1/TTĐB (nếu tích chọn) và “KHBS”

htkk119

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [28], [29] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

htkk120

Bài viết: Kê khai thuế TTĐB mẫu 01/TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Có thể bạn quan tâm:

Thuế suất áp dụng cho các loại hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

– Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá: 75%

– Bia: 65%

– Rượu:

+ Từ 20 độ trở lên: 65%

+ Dưới 20 độ: 35%

– Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh: 75%

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *