Khai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS

khai-thue-cho-hoat-dong-cho-thue-tai-san-mau-01-kk-tts

Khai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS – Đối với hộ kinh doanh, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản, HTKK hỗ trợ mẫu tờ khai 01/KK-TTS căn cứ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn kê khai như sau:

khai-thue-cho-hoat-dong-cho-thue-tai-san-mau-01-kk-tts
(Hình ảnh: Khai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS)

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “Tờ khai cho thuê tài sản (01/KK-TTS)”, giao diện màn hình sẽ hiện ra yêu cầu chọn kỳ kê khai như sau:

htkk39

Mẫu biểu tờ khai hết hiệu lực năm từ năm 2015 trở đi, tờ khai theo kỳ thanh toán hết hiệu lực từ kỳ 1/7/2015 trở đi.

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như:

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng (Quý hiện tại -1) hoặc kỳ tính thuế theo Từ tháng – Đến tháng. Bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại.

+ Trạng thái tờ khai: Bạn hãy chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu hay Tờ khai bổ sung.

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 01/KK-TTS

Khi đó màn hình giao diện tờ khai sẽ hiện ra như sau:

htkk40

Các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21], [22]: Nhập text độ dài tối đa 100 ký tự

Chỉ tiêu [23a], [23b]: Nhập kiểu số, không âm mặc định là 0

Chỉ tiêu [24] : Nhập kiểu xx,xx%

Chỉ tiêu [26]: Nhập kiểu xx,xx%

Chỉ tiêu [28], [29], [30]: Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [31]: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Chỉ tiêu [32]: Nhập text tối đa 250 ký tự

Chỉ tiêu [33]: Nhập text tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST

Chỉ tiêu [34]: Nhập xx,xx%

Chỉ tiêu [38]: Nhập kiểu số, không âm mặc định là 0

Bạn đang xem: Khai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS

Các chỉ tiêu tính toán:

Chỉ tiêu [23] = [23a] + [23b]

Chỉ tiêu [25] = [23] * [24].

Chỉ tiêu [27] = [23] * [26]

Chỉ tiêu [35] = [25] * [34]

Chỉ tiêu [36] = [27] * [34]

Chỉ tiêu [37] = [28] * [34]

Chỉ tiêu [39] = [36] – [38], nếu kết quả ra âm thì chỉ tiêu [39] = 0

Chỉ tiêu [40]: Ứng dụng hỗ trợ tính theo biểu thuế lũy tiến của chỉ tiêu [39], cho phép sửa

Đối với tờ khai quý thì chỉ tiêu [40] = (chỉ tiêu [39] / 3) × biểu thuế × 3

Đối với tờ khai từ tháng … đến tháng thì chỉ tiêu [40] = (chỉ tiêu [39] / số tháng) × biểu thuế × số tháng

Chỉ tiêu [41] = [40] × [37] / [36] × 50%

Chỉ tiêu [42] = [40] – [41], nếu âm thì [42] = 0

Chỉ tiêu [43] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [34], nếu khác 100% thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng tỷ lệ chia TNCT phải bằng 100%)

Chỉ tiêu [45] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [36], kiểm tra = chỉ tiêu [27], nếu khác thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân trong nhóm phải bằng chỉ tiêu [27]”

Chỉ tiêu [46] = tổng các dòng của cột chỉ tiêu [37], kiểm tra = chỉ tiêu [28], nếu khác ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế của cá nhân trong nhóm phải bằng chỉ tiêu [28]”

Chỉ tiêu [47] = Tổng các dòng của cột chỉ tiêu [38]

Chỉ tiêu [48] = Tổng các dòng của cột chỉ tiêu [39]

Chỉ tiêu [49] = Tổng các dòng của cột chỉ tiêu [40]

Chỉ tiêu [50] = Tổng các dòng của cột chỉ tiêu [41]

Chỉ tiêu [51] = Tổng các dòng của cột chỉ tiêu [42]

Các từ khóa liên quanKhai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS, khai thuế cho thuê tài sản, khai thuế cho thuê tài sản mẫu số 01/KK-TTS.

Bài viết: Khai thuế cho hoạt động cho thuê tài sản – Mẫu 01/KK-TTS

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *