Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn cách kê khai chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TAIN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC.

khai-thue-tai-nguyen-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36
(Hình ảnh: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36)

Từ menu chức năng “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai tạm tính đối với dầu khí – 01/TAIN-DK (TT36/2016)”. Khi đó màn hình sẽ hiện ra yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk-87

Bạn tiến hành lựa chọn các thông tin đầu vào theo hướng dẫn tương tự như ở phần kê khai thuế TNDN tạm tính (TT36)

Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TAIN- DK.

Cách nhập liệu vào tờ khai như sau:

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

htkk-88

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03], [05]: tự hiển thị

[08], [09]: chỉ cho phép lựa chọn 1 trong 2 chỉ tiêu này.

[10]: Nhập kiểu dd/mm/yyyy, chỉ cho phép nhập khi nhập chỉ tiêu [09]

[19]: Nhập dạng text

[20]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý: chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền

[30], [30a], [31], [33]: Nhập dạng xx,xxxx

[35]: chỉ bắt buộc nhập dạng số không âm khi lựa chọn chỉ tiêu [09], mặc định là 0, tối đa 5 chữ số.

Các chỉ tiêu tính toán:

[32] = [30] * [31], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[34] = [32] * [33], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì [34] = 0

Phần mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in như sau:

  • Đối với dầu thô: Hạch toán chỉ tiêu [34] vào mục 3750, tiểu mục 3751
  • Đối với Condensate: Hạch toán chỉ tiêu [34] vào mục 3900, tiểu mục 3951
  • Đối với Khí thiên nhiên: Hạch toán chỉ tiêu [34] vào mục 3800, tiểu mục 3801.

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-89

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [34] của tờ khai 01/TAIN-DK

Cột (1) – STT: Tự tăng khi thêm dòng

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: nhập tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set = 0

Cột (6) – Ghi chú: nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Bạn đang xem: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng cảnh báo đỏ.

B.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:

htkk-90

htkk-91

Bạn kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [34] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí theo TT36

Có thể bạn quan tâm:

Kỳ tính thuế tài nguyên

– Kỳ tính thuế tài nguyên đầu tiên bắt đầu từ ngày khai thác dầu thô, khí thiên nhiên đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch hoặc ngày kết thúc quý.

– Kỳ tính thuế tài nguyên cuối cùng bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch hoặc ngày đầu tiên của quý đến ngày kết thúc khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

– ……

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *