Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36

khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36 – HTKK – Hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TNDN- DK theo Thông tư 36/2016/TT-BTC.

khai-thue-tndn-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-theo-tt36
(Hình ảnh: Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36)

Trên menu chức năng giao diện kê khai của HTKK, bạn chọn “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai tạm tính đối với dầu khí – 01/TNDN-DK(TT36/2016)”. Màn hình kê khai lúc này sẽ hiển thị ra yêu cầu chọn kỳ tính thuế như sau:

htkk-82

Bạn thực hiện lựa chọn các thông tin đầu vào:

– Kỳ tính thuế theo lần xuất bán:

+ Ngày tháng năm: Mặc định là ngày hiện tại

+ Lần xuất bán: Cho phép bạn tự nhập dạng text, tối đa 10 lý tự

+ Kỳ tính thuế theo lần xuất bán: cho phép bạn chọn “Dầu thô” hoặc “Condensate”

– Kê khai theo tháng, mặc định là Tháng hiện tại -1, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn tháng hiện tại của hệ thống

+ Kỳ tính thuế theo tháng: cho phép bạn chọn “Khí thiên nhiên”

– Trạng thái tờ khai: gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

– Hiệu lực tờ khai từ tháng 01/2016 trở đi.

– Chọn các phụ lục đi kèm tờ khai.

– Sau khi đã lựa chọn xong bạn nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TNDN- DK.

1.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Khi chỉ tiêu trạng thái tờ khai trên form “Chọn kỳ tính thuế” là Tờ khai lần đầu, mẫu tờ khai như sau:

htkk-83

Các chỉ tiêu cần nhập:

[01], [02], [03]: tự hiển thị

[08], [09]: chỉ cho phép bạn lựa chọn 1 trong 2 chỉ tiêu này.

[10]: Nhập kiểu dd/mm/yyyy, chỉ cho phép nhập khi nhập chỉ tiêu [09]

[19]: Nhập dạng text

[20]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[29], [30], [32], [34]: Nhập dạng xx,xxxx

[33]: nhập dạng xx,xx.

[36]: nhập dạng xx,xx. Kiểm tra [36] <= [35], nếu không thỏa mãn ứng dụng cảnh báo vàng “Số thuế TNDN được miễn giảm không được lớn hơn số thuế TNDN tạm tính phải nộp”

[38]: chỉ bắt buộc nhập theo dạng số, tối đa 5 chữ số, không âm khi lựa chọn chỉ tiêu [09], mặc định là 0

Bạn đang xem: Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36

Các chỉ tiêu tính toán:

[31] = [29] * [30], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy,

[35] = [31] * [32] + [33] * [34], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[37] = [35] – [36], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì [37] = 0

Phần ghi chú mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in như sau:

  • Đối với dầu thô: Hạch toán chỉ tiêu [37] vào mục 3750, tiểu mục 3752
  • Đối với Condensate: Hạch toán chỉ tiêu [37] vào mục 3950, tiểu mục 3952
  • Đối với Khí thiên nhiên: Hạch toán chỉ tiêu [37] vào mục 3800, tiểu mục 3802.

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-84

Chỉ tiêu [09] Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [37] của tờ 01/TNDN_DK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: nhập, tối đa 14 ký tự, kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì set = 0

Cột (6) – Ghi chú: nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không hệ thống hiển thị cảnh báo.

Tổng cộng cột (5) = tổng các dòng cột (5). Kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác thì hiển thị cảnh báo đỏ.

2.Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-85

htkk-86

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho các chỉ tiêu [36], [37] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí theo TT36

Có thể bạn quan tâm:

Kỳ tính thuế TNDN cho tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác dầu khí:

– Kỳ tính thuếTNDN đầu tiên được tính từ ngày tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí đầu tiên cho đến ngày kết thúc năm dương lịch hoặc ngày kết thúc năm tài chính.

– Kỳ tính thuế TNDN cuối cùng được tính từ ngày bắt đầu của năm dương lịch hoặc ngày bắt đầu của năm tài chính đến ngày kết thúc hợp đồng dầu khí.

– Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên và kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế. Kỳ tính thuế TNDN năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế TNDN năm cuối cùng không được vượt quá 15 tháng.

Các từ khóa liên quanKhai thuế TNDN, khai thuế TNDN tạm tính, TNDN tạm tính đối với dầu khí.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *