Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?

lam-bao-cao-mat-chay-hong-hoa-don-qua-htkk-nhu-the-nao

Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào? – HTKK hỗ trợ tổ chức, cá nhân kinh doanh kê khai thông tin trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn – Mẫu BC21/AC theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

lam-bao-cao-mat-chay-hong-hoa-don-qua-htkk-nhu-the-nao
(Hình ảnh: Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?)

Cách gọi tờ khai:

Từ menu chức năng trên giao diện HTKK bạn chọn“Kê khai/Hoá đơn” chọn “Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra mẫu báo cáo như sau:

htkk169

Hướng dẫn nhập dữ liệu :

1/ Phần thông tin chung

Các thông tin gồm: Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn; Mã số thuế; Địa chỉ được lấy dữ liệu từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin tự nhập gồm:

Ngày, tháng, năm phát hiện bị mất, cháy, hỏng hóa đơn: tự nhập theo định dạng ngày tháng. 

Người đại diện theo pháp luật: bắt buộc nhập kiểu text

Ngày lập báo cáo: mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn

Bạn đang xem: Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?

2/ Phần thông tin chi tiết

STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng

Các cột “Mẫu hóa đơn, Tên loại hóa đơn, Mẫu số”: Nhập tương tự như trên Thông báo phát hành hóa đơn.

– Ký hiệu hóa đơn: Đối với hóa đơn tự in, đặt in thì nhập tương tự như ở Thông báo phát hành. Riêng đối với hóa đơn do cục thuế phát hành thì thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành)

– Từ số, Đến số: tự nhập.

Khoảng “Từ số – Đến số” không được giao nhau trong cùng một loại hóa đơn, cùng mẫu số, cùng kí hiệu, 0 ≤ Từ số ≤ Đến số

– Số lượng: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức = (Đến số – Từ số) + 1, không cho phép sửa

– Liên hoá đơn: tự nhập, chỉ cho nhập số và cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;), không được nhập hai dấu chấm phẩy (;;) liền nhau: Ví dụ: Nếu hóa đơn bị mất các liên 2;5;6 thì nhập giá trị tại cột Liên hóa đơn là 2;5;6

– Ghi chú: Cho phép chọn trong combobox, mặc định là để trống nhưng khi Ghi dữ liệu thì kiểm tra nếu trường “Ghi chú” để trống thì ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo đỏ.

Giá trị trong combobox gồm các giá trị sau:

  • 01: Mất hóa đơn chưa Thông báo phát hành
  • 02: Mất hóa đơn chưa sử dụng
  • 03: Mất hóa đơn đã viết chưa báo cáo sử dụng
    04: Mất hóa đơn đã viết và đã báo cáo sử dụng kỳ trước
  • 05: Mất hóa đơn mua hàng

Bài viết: Làm báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn qua HTKK như thế nào?

Có thể bạn quan tâm:

Cách xử lý khi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn:

– Nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

– Trong trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:

+ Người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc (biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, 2 bên ký xác nhận và đóng dấu)

+ Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn.

+ Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *