Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK

lap-bao-cao-su-dung-tem-ruou-mau-06-tren-htkk

Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK – Để lập báo cáo sử dụng tem rượu – Mẫu 06 theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC trên giao diện HTKK, bạn thực hiện như sau:

lap-bao-cao-su-dung-tem-ruou-mau-06-tren-htkk
(Hình ảnh: Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK)

Từ menu chức năng trên giao diện màn hình kê khai của HTKK bạn chọn “Kê khai/Tem rượu” chọn “Báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk193

Bạn chọn kỳ báo cáo sau đó nhấn nút “Đồng ý”, hệ thống hiển thị màn hình tờ khai như sau:

htkk194

1/ Thông tin chung

Các thông tin về Tên tổ chức, cá nhân; Mã số thuế hệ thống sẽ lấy từ phần Thông tin chung kê khai trong chức năng “Thông tin doanh nghiệp”.

Các thông tin bạn tự nhập:

– Kính gửi: ứng dụng hỗ trợ lấy thông tin Cơ quan thuế quản lý từ thông tin chung lên, không sửa

– Người đại diện theo pháp luật: Kiểu text, độ dài tối đa 45 ký tự

– Người lập biểu: nhập kiểu text

2/ Thông tin chi tiết

Chỉ tiêu [1], [2], [3], [4] các bạn kê khai dữ liệu tương tự như trong Mẫu 02 – Thông báo kết quả hủy tem rượu

– Số tồn đầu kỳ, mua trong kỳ:

+ Chỉ tiêu [5] (Tổng số): Tự tính theo công thức [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1), không cho sửa

+ Số tồn đầu kỳ: Cho phép bạn nhập lần đầu tiên, từ lần thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa nhưng có cảnh báo vàng “Số lượng tồn đầu kỳ này khác với số lượng tồn cuối kỳ trước. Đề nghị xem lại”. Nguyên tắc chung: Trên cùng một dòng thì Từ số – Đến số phải kê khai liên tiếp, nếu không liên tiếp thì phải tách dòng.

Từ số [6], Đến số [7]: nhập dạng số không âm, tối đa 7 ký tự:

 • Từ số [6] <= Đến số [7]
 • Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một mẫu tem rượu, cùng ký hiệu, nếu giao nhau sẽ có cảnh báo đỏ.

+ Số mua trong kỳ:

Từ số [8], Đến số [9]: nhập dạng số không âm, tối đa 7 ký tự:

 • Từ số [8] <= Đến số [9]
 • Kiểm tra nếu [6], [7], [8], [9] <>0 thì [8] = [7] + 1, nếu khác thì cảnh báo đỏ
 • Khoảng (Từ số – Đến số) không được giao nhau trong cùng một mẫu tem rượu, cùng ký hiệu, nếu giao nhau sẽ có cảnh báo đỏ.

– Số sử dụng, mất, hủy trong kỳ:

+Số lượng đã sử dụng [13]: tự nhập kiểu số và nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [5] (Tổng số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ)

+ Các chỉ tiêu [15], [17]: tự nhập kiểu text và kiểm tra các số này phải nằm trong khoảng {[10], [11]} và không được trùng nhau, không giao nhau, nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ đưa ra cảnh báo đỏ.

Bạn đang xem: Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK

♦ Các chỉ tiêu tự tính: Xét 3 trường hợp

⊗ TH1: Chỉ tiêu [6] = 0 và [7] = 0, [8] và [9] <> 0. Khi đó

Chỉ tiêu [5] = ([9] – [8]) + 1

Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [8]

Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16]. Nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ cho báo đỏ tất cả các dòng [12], [13], [14], [16] với câu cảnh báo “ Tổng các chỉ tiêu [13], [14], [16] phải bằng chỉ tiêu [12]”.

Chỉ tiêu [14], [16] lần lượt tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17]

Tồn cuối kỳ:

 • Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì các chỉ tiêu [18], [19], [20] đều bằng 0
 • Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì chỉ tiêu [18] = [11] + 1; chỉ tiêu [19] = [9], chỉ tiêu [20] = ([19] – [18] ) +1
 • Nếu [13] + [14] + [16] = 0 thì ([19] = [8] ; [20] = [9])

Đề nghị hỗ trợ cập nhật Số tồn đầu kỳ sau = Số tồn cuối kỳ truớc chuyển sang

⊗ TH2: Chỉ tiêu [8] = 0 và [9] = 0, [6] và [7] <> 0. Khi đó

Chỉ tiêu [5] = ([7] – [6]) + 1

Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [7]

Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16]. Nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ cho báo đỏ tất cả các dòng [12], [13], [14], [16] với câu cảnh báo “Tổng các chỉ tiêu [13], [14], [16] phải bằng chỉ tiêu [12]”.

Chỉ tiêu [14], [16] lần lượt tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15], [17]

Tồn cuối kỳ:

 • Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì các chỉ tiêu [18], [19], [20] đều bằng 0
 • Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì chỉ tiêu [18] = []+ 1; chỉ tiêu [19] = [7], chỉ tiêu [20] = ( [19] – [18] ) +1
 • Nếu [13] + [14] + [16] = 0 thì ([18] = [6] ; [19] = [7])

Đề nghị hỗ trợ cập nhật Số tồn đầu kỳ sau = Số tồn cuối kỳ truớc chuyển sang

⊗ TH3: Chỉ tiêu [6]<> 0, [7] <> 0, [8] và [9] <> 0. Khi đó

Kiểm tra bắt buộc Chỉ tiêu [8]= chỉ tiêu [7]+1

Chỉ tiêu [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1)

Chỉ tiêu [10] = chỉ tiêu [6]

Chỉ tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nhỏ hơn hoặc bằng [9]

Chỉ tiêu [12] = [13] + [14] + [16] và [12] <= [5]. Nếu không thỏa mãn ứng dụng sẽ cho báo đỏ tất cả các dòng [12], [13], [14], [16] với câu cảnh báo “ Tổng các chỉ tiêu [13], [14], phải bằng chỉ tiêu [12]”.

Chỉ tiêu [14 tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [15]

Chỉ tiêu [16] tự động tính bằng cách đếm hoặc trừ từ chỉ tiêu [17]

Tồn cuối kỳ

 • Nếu [5] = [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì các chỉ tiêu [18], [19], [20] đều bằng 0
 • Nếu [5] > [12] và [13] + [14] + [16] <> 0 thì chỉ tiêu [18] = []+ 1; chỉ tiêu [19] = [9], chỉ tiêu [20] = ( [19] – [18] ) +1
 • Nếu [13] + [14] + [16] + [18] = 0 thì ([18] = [6] ; [19] = [9])

Đề nghị hỗ trợ cập nhật Số tồn đầu kỳ sau = Số tồn cuối kỳ trước chuyển sang

Ràng buộc giữa bảng kê với báo cáo: thêm dòng Tổng cộng: Lấy tổng của cột số lượng.

Bài viết: Lập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK

Có thể bạn quan tâm:

Báo cáo, thanh quyết toán tình hình sử dụng đối với tem rượu nhập khẩu?

– Đối với các DN dán tem dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan: Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu nhập khẩu ngay sau khi kết thúc việc nhập hàng và gửi cho cán bộ Hải quan làm nhiệm vụ giám sát trước khi hàng hóa được thông quan.

– Đối với các DN mua tem và tự chịu trách nhiệm về việc dán tem rượu nhập khẩu thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công việc dán tem lô hàng tịch thu hoặc nhập khẩu, DN thực hiện dán tem phải lập bảng kê quyết toán chi tiết số sêri tem rượu đã sử dụng và gửi báo cáo cho cơ quan Hải quan nơi cấp tem để quản lý.

Các từ khóa liên quanLập báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu 06) trên HTKK, báo cáo sử dụng tem rượu, lập báo cáo sử dụng tem rượu.

Để xem thêm các bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *