Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36

quyet-toan-thue-tndn-02-tndn-dk-doi-voi-dau-khi-theo-tt36

Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36 – Chi tiết cách nhập liệu trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 02/TNDN- DK) theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BTC như sau:

quyet-toan-thue-tndn-02-tndn-dk-doi-voi-dau-khi-theo-tt36
(Hình ảnh: Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36)

Từ menu chức năng trên giao diện màn hình HTKK, bạn thực hiện như sau: chọn mục “Kê khai/Tờ khai Dầu khí” chọn “Tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với Dầu khí – 02/TNDN-DK”. Khi đó màn hình kê khai sẽ hiện ra như sau:

htkk-98

Hiệu lực của tờ khai từ Năm 2016 trở đi

Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào. Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí mẫu 02/TNDN- DK.

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:

htkk-99

[01], [02], [03]: tự hiển thị

[15]: Nhập dạng text

[16]: Tên đơn vị được uỷ quyền hoặc Đại lý thuế: chọn 1 trong 2 loại. Nếu ở phần Thông tin doanh nghiệp có nhập thông tin đại lý thuế thì khi trên tờ khai sẽ mặc định tích vào ô Đại lý thuế và cho phép sửa. Nếu không nhập thông tin Đại lý thuế ở phần Thông tin doanh nghiệp thì ứng dụng không cho check chọn cả hai ô Đại lý thuế và Đại lý ủy quyền.

[25], [26], [27a], [27b], [28], [31]: Nhập dạng xx,xx.

Kiểm tra: [28] < = [26], nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ.

Kiểm tra: [27a] <= [28], nếu khác thì ứng dụng cảnh báo đỏ.

[27] = [27a] + [27b], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[29] = [26] – [28], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì công thức [29] = 0

[30] = [25] – [27], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu kết quả âm thì công thức [30] = 0

[32] = [30] + [31], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[33]: Nhập dạng xx,xxxx.

[34]: Nhập dạng xx,xx

[35]: Nhập xx,xxxx

[36] = [32] * [33] + [34] * [35], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy

[37], [39]: Nhập xx,xx

[38] = [36] – [37], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì = 0

[40] = [38] – [39], làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, có thể âm.

[41]: Nhập dạng số, không âm, tối đa 5 chữ số.

Phần ghi chú mục lục ngân sách nhà nước ở cuối mẫu in như sau:

  • Đối với dầu thô: Hạch toán chỉ tiêu [40] vào mục 3750, tiểu mục 3752
  • Đối với Condensate: Hạch toán chỉ tiêu [40] vào mục 3950, tiểu mục 3952
  • Đối với Khí thiên nhiên: Hạch toán chỉ tiêu [40] vào mục 3800, tiểu mục 3802.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36

Phụ lục 01/PL-DK: Chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí

htkk-100

Chỉ tiêu [09]: Số thuế phải nộp: Lấy từ chỉ tiêu [38] của tờ khai 02/TNDN-DK chuyển sang

Cột (2) – Mã số thuế của nhà thầu dầu khí: nhập kiểm tra đúng cấu trúc MST.

Cột (3) – Tên nhà thầu: nhập kiểu text

Cột (4) – Tỷ lệ phân bổ: nhập dạng xx,xxxx

Cột (5) – Số thuế phát sinh phải nộp: (5) = chỉ tiêu [09] * cột (4), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy, nếu âm thì thiết lập = 0

Cột (6) – Ghi chú: nhập kiểu text, tối đa 250 ký tự

Tổng cộng cột (4): hệ thống tự tính. Kiểm tra tổng cột (4) phải bằng 100%. Nếu không thỏa hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ.

Tổng cộng cột (5) = Tổng các dòng cột (5), kiểm tra phải bằng chỉ tiêu [09], nếu khác ứng dụng cảnh báo đỏ.

2/ Trường hợp khi tờ khai bổ sung

Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” ứng dụng cho phép bạn chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung. Khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”

htkk-101

htkk-102

Kê khai điều chỉnh bổ sung cho chỉ tiêu [36], [37], [38] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT.

Bài viết: Quyết toán thuế TNDN (02/TNDN- DK) đối với dầu khí theo TT36

Có thể bạn quan tâm:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu thô theo từng lần xuất bán chậm nhất là ngày thứ 35 kể từ ngày xuất bán dầu thô (đối với cả dầu thô xuất bán trong nước và dầu thô xuất khẩu). Ngày xuất bán là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính từ khai thác khí thiên nhiên theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng xuất hóa đơn bán khí.

Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

>>> Mời bạn xem thêmCách lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT trên HTKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *