Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK

to-khai-07-kk-tncn-cho-ca-nhan-tu-ke-khai-thue-tren-htkk

Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/KK-TNCN (Cá nhân tự khai) theo thông tư số 156/2013/TT-BTC. Cách kê khai trên hệ thống HTKK tờ khai này như sau:

to-khai-07-kk-tncn-cho-ca-nhan-tu-ke-khai-thue-tren-htkk
(Hình ảnh: Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK)

Cách gọi:

Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “TK TNCN Mẫu 07/KK-TNCN” khi đó màn hình chọn kỳ kê khai sẽ hiển thị ra như sau.

htkk30

Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 03/2015 trở đi

1/ Trường hợp khai tờ khai lần đầu

Chọn “Tờ khai lần đầu” theo tháng hoặc quý, nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 07/KK-TNCN (Cá nhân tự khai) với hộp chọn “Lần đầu” trên tờ khai được đánh dấu “X” như hình dưới

htkk31

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

Chỉ tiêu [21] cho phép đánh dấu x hoặc để trống.

Các chỉ tiêu nhập: [22], [23], [27], [28], [29], [35], dạng số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [23] kiểm tra <= chỉ tiêu [22]

Chỉ tiêu [29] kiểm tra <= 3 000 000

Chỉ tiêu [25]:

  • Đối với kỳ kê khai trước tháng 7/2013: mặc định là 4 000 000, cho phép sửa, kiểm tra bằng 4 000 000 hoặc bằng 0.
  • Đối với kỳ kê khai từ Quý 3/2013 trở đi: mặc định là 27 000 000, cho phép sửa, kiểm tra bằng bội số của 9 000 000 và không được lớn hơn 27 000 000

Chỉ tiêu [26] cho phép người nộp thuế nhập

  • Đối với kỳ kê khai trước tháng 7/2013: kiểm tra là bội của 1,6 triệu.
  • Đối với kỳ kê khai từ Quý 3/2013 trở đi: kiểm tra là bội của 3,6 triệu.

Chỉ tiêu [32] cho phép người nộp thuế nhập, kiểm tra <= chỉ tiêu [22], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ (chỉ tiêu [22])”.

Chỉ tiêu [36] mặc định là 20%, không cho sửa

Bạn đang xem: Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK

Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính toán theo công thức:

Chỉ tiêu [24]= [25] + [26] + [27] + [28] + [29]

Chỉ tiêu [30] = [22] – [23] -[24], nếu [22] – [23] – [24] < 0 thì [30] = 0

Chỉ tiêu [31]:

  • Đối với tờ khai có kỳ kê khai từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2011 thì nếu chỉ tiêu [30] <= 5.000.000 thì [31] = 0, ngược lại tính theo biểu thuế lũy tiến, không cho phép sửa.
  • Đối với tờ khai ngoài kỳ kê khai từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2011 thì tính theo biểu thuế lũy tiến, cho phép sửa, giá trị sửa phải >= 0 và nhỏ hơn chỉ tiêu [30]. Nếu [31] > [30] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng số thuế thu nhập phát sinh trong kỳ không đƣợc lớn hơn Tổng thu nhập tính thuế”
  • Đối với kỳ kê khai từ quý 3/2013 trở đi thì [31] =( [30] / 3) × biểu thuế lũy tiến × 3, cho phép sửa, giá trị sửa phải >= 0 và nhỏ hơn chỉ tiêu [30]. Nếu [31] > [30] thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Tổng số thuế thu nhập phát sinh trong kỳ không được lớn hơn Tổng thu nhập tính thuế”

Chỉ tiêu [33]= [31] × [32] / [22] × 50 %

Chỉ tiêu [34] = [31] – [33]

Chỉ tiêu [37] = [35] * [36], cho phép sửa, kiểm tra <= chỉ tiêu [ 35] × chỉ tiêu [36]

Kiểm tra các ràng buộc:

Nếu có số liệu kê khai trong mục I (chỉ tiêu [21] – [34]) thì không đƣợc có số liệu tại mục II. Và ngược lại có thông tin ở II thì không có ở phần I. Nếu không thỏa mãn hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Đề nghị xem lại. Nếu là cá nhân cư trú thì không kê khai phần II. Nếu là cá nhân không cư trú thì không kê khai phần I.”

2/ Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chọn “Tờ khai bổ sung” theo tháng hoặc quý ,và lần bổ sung rồi nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNCN mẫu 07/TNCN Cá nhân tự khai với hộp chọn “Bổ sung” trên tờ khai đƣợc đánh dấu “X” như hình dưới và lần bổ sung thứ mấy được đánh dấu “Lần” thứ mấy.

htkk32

Bài viết: Tờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK

Các từ khóa liên quanTờ khai 07/KK-TNCN cho cá nhân tự kê khai thuế trên HTKK, tự kê khai thuế trên HTKK, Tờ khai 07/KK-TNCN.

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *