Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC

to-khai-quyet-toan-thue-tncn

Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC – HTKK hỗ trợ lập Tờ khai này dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú căn cứ theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

to-khai-quyet-toan-thue-tncn
(Hình ảnh: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC)

Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” chọn “Tờ khai 06/KK-TNCN” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:

htkk59

Hết hiệu lực kê khai mẫu biểu từ kỳ năm 2015 trở đi

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu:

Chương trình sẽ mặc định chọn các phụ lục cần kê khai.

Chọn “Tờ khai lần đầu”, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú) với hộp chọn “Chính thức” được đánh dấu “x”

htkk60

Các chỉ tiêu cần nhập

Chỉ tiêu [21], [25], [27], [29], [30], [32]: Cho phép tự nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, tối đa 20 chữ số

Các chỉ tiêu tính toán

Chỉ tiêu [22] = [21] × 5%, cho phép sửa, kiểm tra [22] < [21]

Chỉ tiêu [23] được lấy từ chỉ tiêu [12] (tổng cột 10) của bảng kê 06/BK-TNCN

Chỉ tiêu [24] được lấy từ chỉ tiêu [13] ( tổng cột 11) của bảng kê 06/BK-TNCN

Chỉ tiêu [26]= [25] × 5%, cho phép sửa, kiểm tra [26] < [25]

Chỉ tiêu [28] = [27] × 10%, cho phép sửa, kiểm tra [28] < [27]

Các điều kiện ràng buộc

Chỉ tiêu [31] = 20% × [30], cho phép sửa, kiểm tra [31] < [30]

Chỉ tiêu [33] = [32] × 0,1%, cho phép sửa

Bạn đang xem: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

Chương trình cũng sẽ mặc định chọn các phụ lục cần kê khai.

Bạn chọn “Tờ khai bổ sung” và lần bổ sung thứ mấy, sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai Quyết toán thuế TNCN 06/KK-TNCN với hộp chọn “Bổ sung” được đánh dấu “x”

htkk61

Bảng kê 06-1/BK-TNCN: Bảng kê chi tiết giá trị chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

htkk62

Các chỉ tiêu cần nhập :

Chỉ tiêu bắt buộc nhập: Họ và tên, bắt buộc nhập một trong hai chỉ tiêu Mã số thuế hoặc Số CMND/hộ chiếu

Chỉ tiêu [10] nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

Chỉ tiêu [11] = [10] × 0,1%, cho phép sửa. Kiểm tra giá trị sửa phải nhỏ hơn chỉ tiêu [10].

Từ khóa liên quan: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC, tờ khai quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN.

Bài viết: Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC

>> Để xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác, bạn có thể truy cập vào website Hướng dẫn sử dụng HTKK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *